#35. restituce

Změna společenských poměrů koncem roku 1989 přinesla mj. zákon č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ze dne 21. 5. 1991, jehož cílem bylo "zmírnit následky některých majetkových křivd, k nimž došlo vůči vlastníkům zemědělského a lesního majetku v období let 1948 až 1989, dosáhnout zlepšení péče o zemědělskou a lesní půdu obnovením původních vlastnických vztahů k půdě a upravit vlastnické vztahy k půdě v souladu se zájmy hospodářského rozvoje venkova i v souladu s požadavky na tvorbu krajiny a životního prostředí". Tehdy již nežila paní Miloslava Sudková (1900-1982), která o Lovčí zámeček (1882) s lesními pozemky přišla úředním výměrem Ministerstva zemědělství ze dne 2. 4. 1948, a tak oprávněnými osobami ze zákona se staly její dcery z prvního manželství. Prohlášením z 30. 3. 1992 se Helena Chodová (1921-2010) vzdala svého podílu ve prospěch sestry Evy Mlejnkové (1928-2001), jež se stala restituentkou.

Dne 16.6.1992 byla uzavřena restituční dohoda o vydání hájenky č. p. 40 a všech pozemků uvnitř i vně areálu, která byla pravomocně schválena 9.11.1992. Mezitím 8. 9. 1992 se restituentka s povinnou osobou dohodla také na vydání všech budov a stavebních parcel, nacházejících se uvnitř oploceného areálu ÚSP v Rábech. Dne 10.12.1992 nabylo právní moci rozhodnutí Okresního úřadu v Pardubicích, které tuto restituční dohodu schválilo.

Areál ÚSP v roce 1993

V souladu s ustanovením zákona byla dne 14. 4. 1993 uzavřena nájemní smlouva, podle níž ÚSP Ráby mohl nemovitosti užívat ještě po dobu 10 let.

Dne 2. 7. 1994 nabylo právní moci rozhodnutí Okresního úřadu Pardubice, kterým se reviduje dřívější restituční rozhodnutí, avšak výslovně pouze v části pozemku číslo 160. Z něj byly vyčleněny nově oddělené stavební parcely 176 (bílá budova) a 246 (čistička odpadních vod) a zbývající nezastavěná část pozemku (160/4) byla opět vrácena restituentce. O další jiné pozemky Ústav zájem neprojevil, respektive k tomu neuvedl ve svém vyjádření žádný zákonný důvod. Přístup k nemovitostem měl zajištěn nájemní smlouvou z roku 1993.

Koncem července 2000 byla nájemní smlouva s restituentkou ukončena dohodou, protože ÚSP Ráby si mezitím nechal postavit nový objekt "Domov pod Kuňkou" na jižním okraji obce Ráby. Bílou provozní budovu, vyňatou v roce 1994 z restituce, bezplatně převedl na nově založené Sdružení obcí pod Kunětickou horou (2000-2015), které začalo budovu upravovat pro Školící středisko zkušebních komisařů ministerstva dopravy.

Luděk Šorm


Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134