#11. Aschenbrennerovi

Vznik Československé republiky 28. 10. 1918 se stal zásadním mezníkem také v historii Lovčího zámečku v Rábech, který v roce 1882 nechal postavit majitel pardubického velkostatku Dr. Richard Drasche-Wartinberg (1850-1923). Již 9. 11. 1918 byl přijat zákon č. 32/1918 Sb. o obstavení velkostatků, aby s nimi majitelé nemohli nakládat, a krátce poté byly zákonem č. 61/1918 Sb. z 10. 12. 1918 zrušeny šlechtické tituly. Následoval soubor zákonů, tvořících tzv.  první pozemkovou reformu, jejímž cílem bylo zabrání a rozdělení půdy velkostatků, aby mohla být přidělena novým zájemcům, loajálním vůči novému státu, například legionářům.

Financování této pozemkové reformy na Pardubicku zajišťovala Moravská agrární a průmyslová banka (viz Provedení pozemkové reformy na velkostatcích..., vydal Státní pozemkový úřad, 1921, s. 15), jež byla založena v Brně roku 1908. Jejím vrchním ředitelem byl František Aschenbrenner (nar. 11.1. 1874, zemřel 1942), který se na počátku roku 1919 dle svědectví Karla Leopolda (viz Vzpomínky z prvých dob ministerstva financí, Praha 1928, s. 50) podílel na měnové odluce dr. Aloise Rašína (1867-1923). Ten byl ostatně autorem i textu výchozího zákona o zřízení samostatného státu československého ze dne 28. 10. 1918.

A právě manželé Marie a František Aschenbrennerovi se od 9. 10. 1922 stali novým vlastníkem Lovčího zámečku s pozemky, okolními lesy a dalšími nemovitostmi (včetně dnešní Restaurace u Nouzů v Hradišti na Písku) na katastrálních územích Ráby a Brozany nad Labem v celkové výměře 250 ha za kupní cenu 840.000 Kč. Ve smlouvě se v čl. XI uvádí: "Kupitelé přebírají na sebe beze srážky na kupní cenu všechny závazky spojené s dřítečským patronátem, jakož i ostatní závazky, které prodavatel na základě prohlášení do Vídně 16. 8. 1921, které jest knihovně při prodaných objektech zajištěno, se zavázal dodržovati a nesmí prodavateli z tohoto vzniknouti žádná škoda" (viz sbírka listin Katastrálního úřadu Pardubice, 2267/22).

Z té doby pochází snímek Lovčího zámečku, který pořídil tajemník dřívějšího majitele velkostatku Josef Benáček (1878-1945) v době první pozemkové reformy (1919). Ukazuje stavbu starou čtvrt století se vzrostlým porostem okolo.

Lovčí zámeček Ráby 1919

Ačkoliv autorizovaný lesní inženýr Bedřich Matějček uvádí, že vodovod Lovčího zámečku byl vystavěn již v letech 1884-1885 (viz SOkA Pardubice, NAD 1596 Lesní dohlédací úřad Pardubice 1874-1960, inv. č. 159 Velkostatek Ráby, karton 17), první zveřejněnou zprávu o napojení Lovčího zámečku na vodojem máme z roku 1922: "Dlužno ještě zmíniti se o letohrádku, který sobě předešlý majetník Kunětické hory, baron Drasche, dal postaviti nedaleko v lese na jižní straně. Jest jednopatrový a prozrazuje ráz staveb alpských, má verandu, z níž vede vchod do devíti komnat; v přízemí jest 11 místností pro služebnictvo. V podkroví jsou nízké hostinské pokoje. Opodál letohrádku je budova, krytá břidlicí, s místnostmi pro čeleď a konírny, u silnice pak domek pro strážce letohrádku. Voda tlačí se do letohrádku z vodojemu na severním boku Kunětické hory, kamž přivádí se z velké studně na úpatí pomocí žentouru, jejiž obstarává strážce hradu Forman. Nynějším majetníkem letohrádku je vrchní ředitel Agrární a průmysl. banky v Brně, Aschenbrenner" (viz František Karel Rosůlek: Kunětická Hora, 1922, s. 24).

V lednu 1923 informoval jistý pan Kuthan památkový úřad o tom, že do Lovčího zámečku ředitele agrární banky byly odvezeny některé obrazy a části nábytku ze zámku v Myslibořicích (viz Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, archiv, akta zámek Myslibořice), kde byla jedna z nejznámějších a údajně také nejhodnotnějších moravských obrazáren 19. století, pocházející z bývalé obrazové sbírky hraběte Huberta Ludwiga de la Fontaine et d’Harnoncourt-Unverzagt (1789–1846), někdejšího majitele hrotovického panství a zakladatele obrazárny. Když byla panství Myslibořice a Hrotovice během první pozemkové reformy vyvlastněna Státním pozemkovým úřadem, roku 1921 je včetně 250 obrazů odkoupila za osmnáct milionů korun Moravská agrární a průmyslová banka v Brně. Z takto získaných malířských děl si prý některá ponechali ředitelé banky a zbytek byl rozprodáván na dvou výstavách organizovaných v létě a na podzim v Brně (viz Zdeněk Kazlepka: "Nejkrásnější toho druhu na Moravě". Obrazová sbírka hraběte Huberta Ludwiga d'Harnoncourt jako základ obrazárny Dreherů na zámcích Hrotovice a Myslibořice, Opuscula historiae artium, č. 65, 2016, s. 156-179).

František Aschenbrenner je v oficiálním seznamu cizích konsulátů a pasových úřadů v Československu dle stavu z 1. ledna 1924 uveden jako čestný konsul Nizozemí s čestným konzulátem v Brně (viz VĚSTNÍK Ministerstva spravedlnosti, ročník VI., č. 2, Praha 25. 2. 1924, s. 29).

František Aschenbrenner - čestný konzul

Přijímal ve svém Lovčím zámečku v Rábech také diplomatické návštěvy?

Luděk Šorm


Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134