#27. internátní ubytovna

Nové využití Lovčího zámečku v Rábech (1882) po jeho znárodnění určil komunistický stát dne 25. 7. 1950 přijetím zákona č. 96/1950 Sb. o pracujícím dorostu. Jeho deklarovaným účelem bylo "umožniti šťastný a spokojený život pracujícímu dorostu vytvářením předpokladů pro plný rozvoj jeho tvůrčích sil a pro jeho uplatnění v budovatelské práci podle schopností a v souladu s potřebami jednotného hospodářského plánu. Za tím účelem se bude získávati dorost, potřebný ke splnění jednotného hospodářského plánu, a zvyšovati jeho odborná, politická a kulturní úroveň a tělesná zdatnost podle jednotných zásad soustavnou socialistickou výchovou ve spolupráci s podniky socialistického sektoru hospodářství a s masovými organisacemi pracujícího lidu. Pracujícím dorostem se v tomto zákoně rozumějí osoby v učebním poměru bez rozdílu věku a mládež do 18 let, která je v pracovním poměru. Výchovou pracujícího dorostu se rozumí jeho odborný výcvik a odborné i obecné vzdělání, jakož i výchova politická, kulturní a tělesná." Dle zákona národní, státní a komunální podniky měly se souhlasem Ústředí zřizovat v závodech střediska pracujícího dorostu, které by se skládaly z pracoviště (učňovské dílny), základní odborné školy a domova pracujícího dorostu. Dle vládního nařízení ze 6. 2. 1951 č. 16/1951 Sb. byly z působnosti Ústředí pracujícího dorostu přeneseny některé kompetence na krajské národní výbory, přičemž ty mohly provedení jednotlivých úkolů uložit okresnímu národnímu výboru. Tak fungovala centrálně řízená socialistická společnost.

Internát pracovního dorostu (Domov mládeže)

V této době Lovčí zámeček z roku 1882 sloužil jako tzv. "Internát pracovního dorostu" a bylo v něm dle "Domovní knihy pro přihlášky a odhlášky ubytovaných osob v č. p. 38" od 1. 7. 1953 nejpozději do 31. 7. 1954 ubytováno celkem 117 chlapců a dívek (viz SOkA Pardubice, NAD 321 MNV Ráby 1945-1990, inv. č. 22 Domovní kniha 1953-1970, evid. kn22, ukl. č. 7), z nichž většina byla od 6. 4. 1954 přestěhována do Internátu v Rybitví. Pravděpodobně se jednalo o žáky a žákyně Zednického učiliště v Rybitví. V kapitole "Historie školy" se na webu Střední průmyslové školy stavební Pardubice se sídlem Sokolovská 150, 533 54 Rybitví uvádí: "V roce 1951 Pozemní stavby založily tzv. Učňovskou stavební správu pro výchovu nových odborníků a zahájily stavbu areálu v Pardubicích – Rybitví. Nově vzniklé Střední odborné učiliště stavební bylo řízeno VHJ Pozemní stavby n. p." (viz http://www.spsstavebni.cz/historie-skoly).

O rok později se komunisty ovládané Národní shromáždění republiky Československé dne 19. 12. 1951 usneslo na zákonu 110/1951 Sb. o státních pracovních zálohách k tomuto tvrzenému účelu: "Plánovaný rozvoj našeho hospodářství, zejména průmyslu, vyžaduje, aby byl zajištěn stálý příliv nových pracovních sil do dolů, hutí a jiných důležitých hospodářských odvětví. Ježto v naší zemi zmizela nezaměstnanost a rolnická bída a nelze počítat se samovolným přítokem pracovních sil do závodů, je třeba organisovaně připravovat nové pracovní síly z řad mládeže a vytvářet tak nutné pracovní zálohy." Centrálně řízený socialistický stát začal s plánováním všech životních potřeb obyvatel obyvatel, a tak plánoval i jejich budoucí pracovní uplatnění: "Státní pracovní zálohy se vytvářejí tím, že se pro důležitá hospodářská odvětví vychovává každoročně potřebný počet kvalifikovaných dělníků z řad mládeže ve věku od 15 let. Výchova se provádí v odborných učilištích a školách závodního výcviku." Dle zákona měly odborná učiliště a školy závodního výcviku poskytovat odborně-technické a všeobecné vzdělání a politickou, kulturní, tělesnou a brannou výchovu. Žáci byli po dobu učení zabezpečeni státem, po absolvování odborných učilišť a škol závodního výcviku byli povinni pracovat v podnicích, které určí ministerstvo pracovních sil, po dobu jím stanovenou v rozmezí od tří do pěti let. V návaznosti na dříve přijatý č. 96/1950 Sb. o pracujícím dorostu "pro odborná učiliště a školy závodního výcviku se použije zařízení, která sloužila převážně účelům středisek pracujícího dorostu, s výjimkou učňovských pracovišť a jiných výchovných zařízení, která jsou s hlediska provozu neoddělitelnou součástí podniku" (viz §5 odst. 1 zákona o státních pracovních zálohách).

Mezi oběma zákony je ještě jeden zásadní rozdíl: zatímco pracovní dorost dle zákona č. 96/1950 Sb. byl vůči podniku v pracovním poměru, vládní nařízení č. 111/1951 Sb. k zákonu o státních pracovních zálohách přineslo změnu: "Žáci nejsou v pracovním nebo učebním poměru k podniku. Podnik je povinen odvádět oblastnímu orgánu pro správu odborných učilišť a škol závodního výcviku za práci, kterou žáci vykonali, částky rovnající se mzdě podle příslušných předpisů. Podnik má vůči žákům, instruktorům a ostatním výchovným pracovníkům s hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stejné povinnosti a práva jako vůči svým zaměstnancům. Podnik vede záznamy o množství a jakosti práce žáků a její mzdové hodnotě a poskytne potřebné údaje odbornému učilišti nebo škole závodního výcviku." Podnik tedy za práci neplatil tomu, kdo pracoval, ale jeho škole či učilišti.

Internát Odborného učiliště Státních pracovních záloh č. 18

Podle "Domovní knihy pro přihlášky a odhlášky ubytovaných osob v č. p. 38" (tedy v bývalém Lovčím zámečku v Rábech, aktuálně přejmenovaném na "Internát Odborného učiliště Státních pracovních záloh č. 18") bylo od 15. 10. 1954 do 3. 4. 1955 ubytováno celkem 84 chlapců a dívek, narozených v letech 1937-1939. Všichni kromě jednoho (posledního, který bydlel u rodičů v Pardubicích a nastoupil až 18. 1. 1955) se přihlásili ve stejný den, přičemž předtím byli přihlášeni v Pardubicích Havlíčkova č. p. 1080 (nyní Hotel Staré Časy). Skončili také najednou, aby odešli na množství adres po celé republice pracovat v podnicích, které určilo ministerstvo pracovních sil (viz SOkA Pardubice, NAD 321 MNV Ráby 1945-1990, inv. č. 22 Domovní kniha 1953-1970, evid. kn22, ukl. č. 7).

Luděk Šorm


Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134