#32. život v ÚSP

Za socialismu byly životy občanů v celém státu i v ÚSP Ráby řízeny centrálně: základní úkoly vždy vytyčil sjezd Komunistické strany Československa, k nimž vláda ČSR přijímala usnesení, která do podmínek jednotlivých krajů rozpracovaly Krajské národní výbory a na území okresů je upřesnily Okresní národní výbory, jež stanovily konkrétní úkoly všem městům, obcím a podřízeným organizacím.

Chovanci ÚSP Ráby 1992

A tak si v archivu k poznání tehdejšího života můžeme přečíst množství dokumentů, jako například Plán práce vedoucího ÚSP Ráby z 5. 1. 1981:

"Výhledové práce:

 • Zajistit nátěr srubových kmenů Zámečku.
 • Zabudování kotle UT v provozní budově.
 • Vyasfaltování prostorů ústavu včetně příjezdové cesty.
 • Oprava armatur UT.
 • V případě vybudování kanalizace v Rábech, zajistit svod odpadních vod septiku do kanalizace.
 • Oprava dřevěného zábradlí Zámečku.

Pro rok 1981:

 • Zhotovení ideových nástěnek.
 • Uspořádání zájezdu s chovanci.
 • Zajištění besídky k MDŽ.
 • K MDD zabudovat všechny houpačky, bazény na koupání, ustavit lavičky, skládací židle a stoly atd.
 • Zajištění odpadního materiálu pro pracovní terapii chovanců.
 • Kontrola plnění HS s balírnou n. p. Zelenina.
 • Zajistit pomoc chovanců v pomocných pracích v ústavu a na OÚSS.
 • Práce na zahradě, v lese, řezání a štípání dříví.
 • Péče o lesní prostor, hrabání listí a jeho zkompostování.
 • Péče o květinovou výzdobu a její doplnění výsadbou.
 • Posekání a usušení trávy v prostoru ústavu.
 • Zajištění dřeva na topení u lesní správy.
 • Zajištění vymalování všech místností ústavu.
 • Spolupráce s MNV Ráby, JZD Staré Hradiště a hradem Kunětická hora.
 • Sklidit ovoce s přidělených stromů v hradní aleji.
 • Zajistit kontrolu Hasících přístrojů.
 • Plnit úkoly CO.
 • Provádět kontrolu účinnosti septiku, usazovací jímky a rozvodů.
 • Kontrola oplocení ústavu a jeho případný postupný nátěr.
 • Porážka 4 vepřů a koupě nových selat.
 • Provést vyúčtování pomocného hospodářství.
 • Zajistit odstranění závad zjištěných kontrolami.
 • Vyřadit poškozené a nepotřebné DKP, prádlo, oděv a obuv.
 • Zajistit usušení sebraných léčivých rostlin a jejich odeslání do sběrny.
 • Pokračovat ve sběru žel. šrotu.
 • Plánovaná výše stravovací jednotky a skutečné náklady.
 • Kontrola výchovných plánů vychovatelek.
 • Namátková kontrola všech skladů.
 • Vyzvednout šeky na výplaty a provést výplaty zaměstnancům.
 • Provádět měsíční vyúčtování pokladny, cenin, přehled o spotřebě MZ a vydání PPS do užívání, spotřebě potravin.
 • Výpočet úhrad stravného zaměstnancům ústavu, jeho výběr a zaslání OÚSS.
 • Ve spolupráci s úsekovou důvěrnicí ROH provádět výrobní porady.
 • Provádět potřebné práce na depozitním účtě chovanců.
 • Kontrola požárního preventisty a jeho zápisů v požární knize.
 • Kontrola denního režimu ústavu a zaměstnanců ústavu.
 • Kontrola šetření elektr. energií.
 • Jízdy ústavním vozem, vystavení příkazu.
 • Všechny práce související s přidělenou agendou a vedení ústavu.
 • Připravit a provést předávací protokol ke předání ústavu novému vedoucímu" (viz SOkA Pardubice, NAD 1559 Sociální služby města Pardubic, př. č. 5/93, karton 2).

A jak byl vedoucí ÚSP Ráby s výše uvedenými úkoly hodnocen? Odpověď z tohoto období nalézáme ve zprávě pro radu ONV v Pardubicích, kde je mimo jiné pojednáno o kádrovém obsazení ÚSP Ráby: "Ved. zařízení čl. KSČ, zákl. plat 3.000 Kčs (v tom 100 Kčs osob. plat). Vrchní sestra bezpartijní, zákl. plat včetně přípl. 2.875 Kčs. Úroveň vedoucího není na té výši, jak by si tato funkce vyžadovala. Situace je z větší části zapříčiněna jeho psychickým stavem i když je pod lékařskou kontrolou. V roce 1981 dosahuje důchodového věku. Vrchní sestra plní své úkoly dobře. Její výsledky práce by byly výraznější, kdyby jmenovaná byla na vyšší polit. úrovni" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 4854 Činnost OÚSS Pardubice 1978, karton 1388), tzn. kdyby se stala členkou strany.

Podle Domovní knihy pro přihlášky a odhlášky ubytovaných osob v č. p. 38 obce Ráby bylo od 22. 5. 1964 do 7. 4. 1972 zapsáno celkem 67 mužů a žen včetně několika řádových sester (viz SOkA Pardubice, NAD 321 MNV Ráby 1945-1990, inv. č. 22 Domovní kniha 1953-1970, kniha 22). Tato kniha ovšem nepokrývá celé období ÚSP v Rábech, které trvalo až do konce července 2000.

Luděk Šorm


Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134