#31. ÚSP Ráby

V centrálně dirigované společnosti schválila rada Okresního národního výboru v Pardubicích dne 19. 12. 1963 dokument "Hlavní úkoly v I. pololetí 1964", mimo jiné na úseku sociálního zabezpečení, a v bodu 3 uložilo svým podřízeným "provést opatření, která vyplynula z vládního usnesení č. 620 z roku 1963 o dalším rozvoji sociální péče, zejména a) během pololetí zajistit obsazení nového Domova důchodců v Přelouči včetně přesunu Domova důchodců z Rábů; b) zajistit přeměnu dosavadního Domova důchodců v Rábech na ústav pro defektní mládež". V diskusi člen rady ONV soudruh Bohumil Šilhánek uvedl, že "svízelná je situace v umísťování defektní mládeže, i když se podařilo umístit více dětí do zvláštní školy, ovšem není kam umístit děti, které do zvláštní školy nepatří. Jsou jen Slatiňany. Připomíná zástupci rady VčKNV, aby bylo vážně uvažováno o výstavbě zařízení pro tuto defektní mládež. To co je připravováno po přestěhování Domova důchodců z Rábů, je jen provisorium" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 94 Zápisy Rad ONV 11-12/1963, kniha 94, s. 446, zpráva s. 5).

Podle Domovní knihy pro přihlášky a odhlášky ubytovaných osob v č. p. 38 obce Ráby byli poslední senioři Domova důchodců odhlášeni 18. 3. 1964 k novému pobytu v Domově důchodců v Přelouči, takže v Lovčím zámečku z roku 1882 zůstalo jen 13 řádových sester a kněz Václav Havránek, k nimž dne 12. 5. 1964 přibylo prvních 12 klientů Ústavu sociální péče (ve věku od 14 do 21 let), přestěhovaných z ÚSP ve Slatiňanech (viz SOkA Pardubice, NAD 321 MNV Ráby 1945-1990, inv. č. 22 Domovní kniha 1953-1970, kniha 22, s. 130-143).

Ačkoliv tedy první klienti nového ústavu byly v Rábech ubytováni již ve 2. čtvrtletí, zahájení jeho provozu "přes značné potíže" [?] je zmíněno až v komplexním ekonomickém rozboru hospodaření okresu Pardubice následujícího 3. čtvrtletí za červenec-září 1964, který rada ONV projednala 12. 11. 1964: "Na úseku sociálního zabezpečení se podařilo přes značné potíže uvést do provozu Ústav pro oligofrenní mládež v Rábech" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 98 Zápisy rady ONV 10-12/1964, kniha 98, s. 136-143, zpráva s. 18). Ačkoliv ve zprávě pro jednání rady ONV dne 29. 12. 1960 úředníci argumentovali pro zřízení ústavu kritickou situací v oblasti o ústavní péči o děti a mládež duševně vadnou, když "v okrese není ani jediný ústav tohoto druhu a podle průzkumů provedených v letošním roce je v okrese 84 dětí neschopných vzdělání, dále 18 mongoloidů a 113 dětí s vadným duševním vývojem" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 75 Zápisy rady ONV 11-12/1960, kniha 75, s. 295), pro otevření ÚSP v Rábech jim postižení naopak chyběli. Jakoby se opakovala situace v Domově důchodců v Přelouči: "Protože byl nedostatek žadatelů z vlastního okresu, byli přijati i žadatelé z cizích okresů" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 99 Zápisy rady ONV 1-3/1965, kniha 99, s. 52-55, zpráva s. 21, projednaná 26. 2. 1965). Proto do Rábů nejprve převzali 12 mentálně postižených ze sousedního chrudimského okresu (ÚSP Slatiňany), které 23. 5. 1964 doplnili o klienta ze Žacléře (okres Trutnov) a v červnu o 3 mentálně postižené chlapce, po jednom z Vrchlabí (okres Trutnov), Litomyšle (okres Svitavy) a Orlického Záhoří (okres Rychnov nad Kněžnou).

Je pozoruhodné, že za celé další období od července 1964 až do posledního zápisu v Domovní knize 7. 4. 1972 bylo do ÚSP v Rábech nově přihlášeno pouze 11 mentálně postižených osob, přičemž nikdo z nich nebyl z okresu Pardubice (většina přesídlila z ÚSP ve Slatiňanech, okres Chrudim), a ke knězi a dosavadním 13 řádovým sestrám jich přibylo ještě dalších 37 převážně slovenské národnosti (viz SOkA Pardubice, NAD 321 MNV Ráby 1945-1990, inv. č. 22 Domovní kniha 1953-1970, kniha 22, s. 130-143).

Dne 30. 7. 1964 rada ONV projednala "Návrh politickohospodářských směrnic pro sestavení návrhu plánu rozvoje okresu na rok 1965", v němž se ukládá "zabezpečit plný rozvoj ústavu pro oligofrenní dorost v Rábech, zejména jej dovybavit po kádrové a materiální stránce" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 97 Zápisy rady ONV 7-9/1964, kniha 97, s. 19-21, zpráva s. 22).

V dosud nevysvětleném rozporu s úředně vedenou ubytovací knihou se ve zprávě pro radu ONV dne 26. 2. 1965 uvádí, že "Ústav sociální péče pro mládež v Rábech je obsazen jen z části, celkem 44 míst. Plného počtu míst bude dosaženo až po provedení generálních oprav, které byly zahájeny koncem roku 1964" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 99 Zápisy rady ONV 1-3/1965, kniha 99, s. 52-55, zpráva s. 21). Podle jmenovitého úředního seznamu bylo ale v té době v ÚSP Ráby ubytováno pouze 14 řádových sester, kněz a 18 klientů, tedy celkem 33 osob. Tento různě velký a nelogický nesoulad se objevuje při konfrontaci všech pozdějších úředních dokumentů. Za důvěryhodnější než jakási čísla ve zprávách úředníků považujeme pečlivě vedenou Domovní knihu s osobními údaji ubytovaných včetně přihlašovacích a odhlašovacích razítek MNV Ráby (viz SOkA Pardubice, NAD 321 MNV Ráby 1945-1990, inv. č. 22 Domovní kniha 1953-1970, kniha 22, s. 130-143).

Následovalo usnesení rady ONV ze dne 25. 3. 1965 o jmenovité náplni stavební kapacity Okresního stavebního podniku Holice, které v seznamu akcí schválilo mimo jiné generální opravu budovy v Rábech s rozpočtem 158 tisíc Kčs (z nich 1 tisíc Kčs byl prostavěn k 31. 12. 1964) a stavbu oplocení za 53 tisíc Kčs: "Rada ONV ukládá řediteli OSP Holice, aby na základě schváleného seznamu akcí na rok 1965 zpracoval výrobní harmonogram prací a předložil jej do 20. 4. 1965 komisi pro výstavbu ke kontrole" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 99 Zápisy rady ONV 1-3/1965, kniha 99, s. 75-77, zpráva s. 4).

Protože Lovčí zámeček z roku 1882, před znárodněním užívaný jako Penzion Ráby pod Kunětickou horou (1939-1945), nevyhovoval potřebám tabuizovaného a uzavřeného Ústavu sociální péče ve stylu nemocničního standardu éry socialismu, vydal odbor pro výstavbu ONV odboru sociální péče ONV dne 26. 4. 1965 "Rozhodnutí o přípustnosti stavby generální opravy Ústavu soc. zabezpečení a oplocení v Rábech". Kromě výstavby nového oplocení byla povolena oprava elektrické instalace, kanalizace a střešní krytiny (viz archív Obecního úřadu v Rábech). Již 12. 8. 1965 projednala a schválila rada ONV návrh na přiznání prémií řediteli OSP Holice za 1. pololetí 1965 s hodnocením akce Ráby: "předána v dobré kvalitě a v předstihu" s plánovanými i skutečnými investičními náklady ve výši 57 tisíc Kčs (za plot) a za generální opravy s překročenými náklady (jež byly pro OSP tržbami) ze 119 na 130 tisíc Kčs (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 101 Zápisy rady ONV 7-9/1965, kniha 101, s. 216, zpráva s. 2). Koncem roku ale zpráva o výsledcích hospodaření za 1.-3. čtvrtletí 1965 konstatuje problémy: "Plán výkonů není splněn o 20 míst v ústavu pro mládež v Rábech. Stavební úpravy budovy nutné k rozšíření kapacity míst byly sice již provedeny, ale nepředvídatelné okolnosti si vynutí ještě další opravy kanalizace a oddálí i termín dokončení celé akce v Rábech. Na neplnění výkonů navazuje i neplnění plánu práce" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 102 Zápisy rady ONV 10-12/1965, kniha 102, s. 324-328, zpráva s. 10). Předposlední den roku 30. 12. 1965 projednala rada ONV zprávu o kontrole usnesení rady VčKNV č. 255 na úseku sociálního zabezpečení: "Investiční akce oplocení ÚSP v Rábech v plánované výši 57.000 Kčs je splněna" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 102 Zápisy rady ONV 10-12/1965, kniha 102, s. 383, zpráva s. 4). Přesto ještě 17. 3. 1966 se rada ONV zabývala úkolem "zajistit provedení kolaudačního převzetí investic a generálních oprav v ústavu sociální péče pro mládež v Rábech a tím umožnit plné využití získané nové kapacity tohoto ústavu" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 103 Zápisy rady ONV 1-3/1966, kniha 103, s. 61-63, zpráva s. 10).  Dne 7. 4. 1966 byla odborem výstavby zaslána odboru sociálního zabezpečení ONV výzva k odstranění kolaudačních závad, neboť "provedená drenáž včetně vsakovací jímky neplní svoji funkci tak, jak byla projektem předpokládána. Vyplývá to ze skutečnosti, že stavba byla sice disposičně dle schváleného projektu provedena, ovšem vlastní provedení nebylo provedeno plně dle požadavků projektanta. Část kanalizace od biologického septiku k drenážím působí nyní jako sběrač povrchových vod a tudíž drenážní systém k likvidaci vod z biologického septiku plní svoji funkci pouze částečně" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 4130 Akce Z Ráby 1960-1965, karton 1287).

Vládní usnesení č. 620/1963 s požadavkem přednostního řešení problému defektní mládeže se stalo hlavním tématem sociálního odboru ONV pro 4. plánovací pětiletku (1966-1970), jejíž směrnice schválila rada ONV dne 3. 6. 1965 s následujícími úkoly: "Domov důchodců v Rábech přeměnit dočasně na Ústav pro duševně vadnou mládež. V roce 1967 zajistit v Holicích výstavbu nového ústavu pro duševně vadný dívčí dorost o kapacitě 150 míst. Úbytek řádových sester v domovech důchodců vyrovnat v prováděcích plánech 4. 5LP přijímáním civilních zaměstnanců v žádoucím poměru 1 : 1,5 až 2 osobám. Uvedením do provozu ústavu v Holicích vytvořit předpoklady k navrácení zařízení v Rábech svému původnímu poslání, t. j. pro potřeby umístění důchodců. V souvislosti s přednostním řešením problému defektní mládeže se neuvažuje v těchto letech s dalším rozšířením lůžek v domovech důchodců" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 100 Zápisy rady ONV 4-6/1965, kniha 100, s. 137-141, zpráva s. 33). A jak to dopadlo? První úkol nové pětiletky byl v době svého vyhlášení víc než rok splněn, neboť rada ONV projednala již 12. 11. 1964, že "na úseku sociálního zabezpečení se podařilo přes značné potíže uvést do provozu Ústav pro oligofrenní mládež v Rábech" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 98 Zápisy rady ONV 10-12/1964, kniha 98, s. 136-143, zpráva s. 18). Zbývající úkoly 5LP splněny nebyly, neboť stavba nového ústavu v Holicích byla rok od roku odkládána a dne 8. 1. 1970 zrušena (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 121 Zápisy rady ONV 1-3/1970, kniha 121, s. 3-8, zpráva s. 4-6).

Nařízení, aby úbytek řádových sester v domovech důchodců byl nahrazován větším počtem civilních zaměstnanců "v žádoucím poměru 1 : 1,5 až 2 osobám", vysvětluje jednak cílené sestěhovávání řádových sester z domovů důchodců do Rábů a také nutnost nahrazovat je v místě jejich dřívějšího působení větším počtem civilních zaměstnanců, protože řádové sestry nepracovaly pro peníze (účetně mívaly poloviční úvazky), ale naplno "z pravé křesťanské lásky k Bohu a trpícím bližním" (viz Petr Tesař: Ženské řehole v období totality. In: Vojtěch Vlček (ed.): Ženské řehole za komunismu 1948–1989. Olomouc 2005, s. 30).

To potvrzuje i návrh plánu rozvoje a rozpočtu na léta 1966-1970 v hospodářství řízeném národními výbory v okrese Pardubice: "Do roku 1970 odejde část řádových sester do důchodu. V domovech se stále zvyšuje počet osob trvale ležících, kterým by se stávajícím počtem pracovníků nebylo možno zajistit potřebnou péči, zvlášť když dojde k výměně řádových sester za civilní, u nichž není předpoklad pracovat víc, než stanoví základní pracovní doba. Proto požadujeme celkem 12 pracovníků, které plánovací odbor VčKNV přislíbil vykrýt ze svých rezerv" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 101 Zápisy rady ONV 7-9/1965, kniha 101, s. 292-298, zpráva s. 14).

Rada ONV odsouhlasila dne 27. 10. 1966 jmenovitou náplň stavební kapacity OSP Holice na rok 1967, ve které jsou uvedeny nátěry obvodových zdí v Rábech s rozpočtovanou cenou 80 tisíc Kčs. V diskusi soudruh Bartoň uvedl, že "v OSP Holice je krajně nepříznivá situace pro nedostatek materiálu" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 106 Zápisy rady ONV 10-12/1966, kniha 106, s. 284, zpráva s. 3). Protože následně došlo ke změně rozpočtovaných cen, schválila rada ONV 15. 3. 1967 upravený seznam stavebních akcí OSP Holice v roce 1967, ve kterém jsou nátěry obvodových zdí v Rábech uvedeny s rozpočtovanou cenou 98 tisíc Kčs (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 107 Zápisy rady ONV 1-3/1967, kniha 107, s. 452, zpráva s. 3). Také v následující informativní zprávě o plnění stavebních prací OSP Holice, kterou rada ONV projednala 27. 9. 1967, je akce "DD Ráby - nátěry" uvedena s tím, že "celkový rozpočet byl zvýšen z 96 tis. na 150 tis. Kčs. Zahájení prací je závislé na klempířských pracech. OSP přesune klempíře ze střediska Holice. Bude provedeno 70 tis. Kčs". K tomu v diskusi "soudružka Jiroutová žádá s. Bartoně o urychlení klempířských a natěračských prací v Rábech. Rada vzala zprávu na vědomí a nepřijala žádné usnesení" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 109 Zápisy rady ONV 7-9/1967, kniha 109, s. 681).

Nové informace o ÚSP v Rábech přináší zpráva pro radu ONV 8. 12. 1966: "Je to ústav pro duševně vadné, nevzdělatelné chlapce ve věku od 12 - 15 let. Ústav byl, dle rozhodnutí rady ONV v Pardubicích ze dne 5. 4. 1962, přebudován z dřívějšího domova důchodců, a to na přechodnou dobu. Ústav byl dán do provozu v květnu 1964 s kapacitou 44 míst, po provedení generální opravy v r. 1965 byla kapacita zvýšena na 65 míst. Jsou zde umístěni mimo 2 debilních, 32 imbecilních a 31 idiotických chlapců. Z toho je 11 velmi těžkých, zcela nepohyblivých případů. Práce s touto mládeží je velmi těžká a vyčerpávající a nutno zde kladně hodnotit práci řeholních sester, které pracují obětavě a bez ohledu na čas. Jde o ústav krajského významu, určený převážně pro potřebu celého kraje. Ideové a odborné řízení ústavní péče a provádění kontroly činnosti přísluší VčKNV, zdejší odbor má hospodářskou správu ústavu. Ústav je umístěn ve starém objektu, který technicky nevyhovuje, a v případě, že by i do budoucna měl ústav sloužit svému účelu, bylo by bezpodmínečně nutné provést další úpravy a zlepšení provozních místností, jako vybudování nové prádelny, sklepů, dílen a pod. Neinvestiční výdaje na jednoho svěřence ústavu činí měsíčně 1.134 Kčs, rodiče přispívají průměrnou měsíční částkou 255 Kčs, ze státního rozpočtu je hrazeno na jednoho svěřence měsíčně 879 Kčs". Následují argumenty pro výstavbu nového ÚSP pro duševně vadné dívky v Holicích, jež by měla být zahájena v roce 1967, a informace, že "umisťování do ústavu sociální péče pro mládež v Rábech provádí komise sociální péče VčKNV" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 106 Zápisy rady ONV 10-12/1966, kniha 106, s. 328-330, zpráva s. 3-4). Podle jmenovitého úředního seznamu v Domovní knize pro přihlášky a odhlášky ubytovaných osob bylo ale v té době v ÚSP Ráby ubytováno pouze 20 řádových sester, 2 duchovní a 24 klientů, tedy celkem 46 osob (viz SOkA Pardubice, NAD 321 MNV Ráby 1945-1990, inv. č. 22 Domovní kniha 1953-1970, kniha 22, s. 130-143). Pro vysvětlení tohoto rozporu dosud nemáme důkazy.

Zpráva potvrzuje, že hospodářskou správu ÚSP Ráby v roce 1966 vykonával odbor sociálního zabezpečení ONV Pardubice, ideové a odborné řízení ústavní péče včetně umisťování klientů příslušelo VčKNV v Hradci Králové, ale nezmiňuje, že o veškerých záležitostech řádových sester a kněze rozhodoval krajský církevní tajemník dle pokynů Ministerstva školství a kultury, jež převzalo kompetence Státního úřadu pro věci církevní (1949-1956).

Situací v Rábech se zabýval také Rozbor hospodaření okresu za III. čtvrtletí 1967, který rada ONV projednala 9. 11. 1967: "Při komplexním rozboru za I. pololetí 1967 bylo uloženo odboru sociálního zabezpečení zajistit provedení generální opravy v ÚSP v Rábech a kontrolovat průběh projektových prací nového ÚSP v Holicích se zaměřením na včasné zahájení této akce. Tato opatření zůstávají nadále v platnosti. Zatím se totiž nepodařilo ani komisi ani odboru prosadit včasné zahájení generální opravy podle uzavřené hospodářské smlouvy, t. j. v červenci 1967. Provádějící OSP opět přislíbil provedení do konce roku 1967. Vlastní plnění rozpočtu odvětví až na ÚSP v Rábech je rovnoměrné a úkoly budou splněny" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 110 Zápisy rady ONV 10-12/1967, kniha 110, s. 719-723, zpráva s. 23). Tento stavební úkol měla na stole rada ONV znovu dne 28. 3. 1968 při projednávání výrobního plánu OSP Holice na rok 1968 s těmito parametry: rozpočtovaná cena 126 tisíc Kčs - prostavěno 51 tisíc Kčs = plán na rok 1968 ve výši 75 tisíc Kčs (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 112 Zápisy rady ONV 2-3/1968, kniha 112, s. 93-96, zpráva s. 2).

Na programu jednání rady ONV 14. 3. 1968 se objevil Návrh volebního programu kandidátů NF pro volební období 1968-1972 v okrese Pardubice, který vyzdvihuje investice sociálního zabezpečení: "Nákladem 9 mil. Kčs byl vybudován Domov důchodců v Přelouči, kde bylo umístěno 314 osamělých starých lidí. Po uvolnění Domova důchodců v Rábech byl tento objekt přebudován na ústav sociální péče pro tělesně a duševně vadnou mládež. V příštím období bude vybudován nový ústav sociální péče pro duševně i tělesně vadnou mládež v Holicích nákladem 10 mil. Kčs a v Pardubicích bude rozšířen stávající domov důchodců" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 112 Zápisy rady ONV 2-3/1968, kniha 112, s. 81-82, zpráva s. 32).

Před okupací státu vojsky Varšavské smlouvy 21. 8. 1968 jednala rada ONV Pardubice naposledy 15. 8. 1968, mimo jiné o mimosoudních rehabilitacích (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 114 Zápisy rady ONV 7-9/1968, kniha 114, s. 263), na další schůzi se sešla až 12. 9. 1968 a řešila obvyklou agendu, například zprávu o bytové výstavbě v okrese. K ní člen rady "bratr Hotovec se dotazuje, jak je to s výstavbou na vesnici, např. Ráby - je tam 6 byt. jednotek a nemají tam koho dát". O aktuální situaci a opatřeních k rozmístění sovětské armády na území okresu předseda ONV soudruh dr. Josef Loskot informoval až v samém závěru schůze (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 114 Zápisy rady ONV 7-9/1968, kniha 114, s. 267-280). Výzvu rady ONV a předsednictva NF ze dne 22. 8. 1968, prohlášení mimořádného plenárního zasedání ONV ze dne 24. 8. 1968 a prohlášení rady ONV ze dne 27. 8. 1968, schválené plenárním zasedáním ONV, zrušila následujícího roku "očišťující" rada ONV usnesením č. 116 dne 11. 9. 1969 (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 119 Zápisy rady ONV 7-9/1969, kniha 119, s. 282).

Zajímavou informaci "Nový ústav pro mládež Holice - odpadlý úkol" s úsporou v rozpočtu 1.010 tis. Kčs obsahuje zpráva s podklady pro sestavení rozpočtu na rok 1969, kterou rada ONV projednala a schválila 10. 10. 1968. U projektových prací pro stavby, které mají být zahájeny v roce 1969 a 1970 se navrhuje zvýšení, například pro "dokumentaci a rekonstrukci domova v Rábech o 30 tis. Kčs" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 115 Zápisy rady ONV 10-11/1968, kniha 115, s. 308-313, zpráva s. 12 a 20).

Před Vánocemi 20. 12. 1968 projednala rada ONV plnění plánu OSP Holice za leden - listopad 1968, kde se uvádí na akci "Ráby - ústav" překročení plánovaných nákladů 75 tis. Kčs o 112% na skutečných 84 tisic Kčs (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 116 Zápisy rady ONV 11-12/1968, kniha 116, s. 395-397, zpráva Výst/362/68). Také zpráva o hospodaření za rok 1968, kterou rada ONV projednala a schválila 13. 3. 1969, potvrzuje, že byla provedena generální oprava budovy Ústavu sociální péče v Rábech (přes řadu urgencí se protahovala 3 roky). Novou informací je, že "počítá se ještě s výstavbou nové hospodářské budovy" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 117 Zápisy rady ONV 1-3/1969, kniha 117, s. 90-95, zpráva s. 7). Tento záměr byl dokončen až v roce 1980, tedy za 11 let.

Ačkoliv investice na výstavbu nového ústavu v Holicích byla z rozpočtu na rok 1969 vyřazena, v diskusi nad "Zprávou o plnění dokumentu o dalším rozvoji péče o zdraví v socialistické společnosti" v radě ONV dne 30. 1. 1969 uvedl soudruh Bartoň do zápisu: "Máme od roku 1967 zpracovaný projekt pro domov oligofrenních dětí. Předpokládáme, že by tato akce mohla být zahájena až v r. 1972. Má proto obavy, abychom nemuseli některé věci v projektu měnit, budou již zastaralé." Soudruh Kárník připomenul, že "předložená problematika je nesmírně důležitá a měla by se tím zabývat celá naše společnost. V okrese bylo provedeno částečné řešení. Domov v Rábech byl předělán pro oligofrenní děti. Nebylo by na škodu, kdybychom se tam společně jeli podívat. Děti tam přežívají a nemáme možnost jim poskytnout pracovní příležitost, která by odpovídala jejich schopnostem. Navrhuje vybudovat pro tyto děti nějaké provozovny" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 117 Zápisy rady ONV 1-3/1969, kniha 117, s. 43-47). Podle Domovní knihy pro přihlášky a odhlášky ubytovaných osob bylo tehdy na počátku roku 1969 v ÚSP Ráby ubytováno 22 řádových sester, kněz Václav Havránek a 23 klientů (ve věku od 14 do 26 let), tedy celkem 46 osob (viz SOkA Pardubice, NAD 321 MNV Ráby 1945-1990, inv. č. 22 Domovní kniha 1953-1970, kniha 22).

Také o půl roku později, když rada ONV 31. 7. 1969 projednávala plnění usnesení č. 14 ze dne 30. 1. 1969, ve zprávě tajemník ONV František Krejčí uvedl: "Rozbor současné situace potvrdil nutnost a naléhavost výstavby ústavu pro oligofrenní děti v Holicích. V rámci tohoto ústavu by bylo možno vytvořit t. zv. denní stacionář, obdobný stacionář, který je v provozu při psychiatrickém oddělení nemocnice v Pardubicích a funkčně se plně osvědčuje. Toto zařízení by umožnilo výuku vhodného zaměstnání postiženým dětem z nejbližšího okolí, která by byla prováděna za vedení a dozoru kvalifikovaných pracovníků" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 119 Zápisy rady ONV 7-9/1969, kniha 119, s. 229, zpráva s. 1). Přesto byl v rozpisu plánu a rozpočtu na rok 1970, který rada ONV projednala a schválila 8. 1. 1970, tento investiční záměr zrušen, neboť nadřízené státní orgány radikálně omezily finanční prostředky na investiční výstavbu, protože - jak zaznělo v diskusi - "politická situace značně ovlivnila nepříznivý vývoj v ekonomice." Namísto stavby nového ÚSP v Holicích byly přiděleny peníze pro pořízení stavebního projektu na rozšíření ÚSP v Rábech (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 121 Zápisy rady ONV 1-3/1970, kniha 121, s. 3-8, zpráva s. 4-6).

Zasedání rady ONV Pardubice dne 16. 4. 1970 schválilo nejenom rozsáhlé kádrové změny v radě, komisích a odborech ONV (tzv. personální čistky), ale také Návrh na plánovité využití prostředků z fondu rezerv a rozvoje ONV na rok 1970, ve kterém bylo pro ÚSP Ráby vyčleněno 143 tisíc Kčs na "generální opravu elektrické instalace" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 122 Zápisy rady ONV 4-6/1970, kniha 122, s. 162-166, zpráva s. 3 a 5).

Již 4. 5. 1970 jednala nová rada ONV v přeloučském Domově důchodců o ústavní péči. V obsáhlé zprávě se mimo jiné uvádí: "Ústav sociální péče v Rábech poskytuje péči tělesně a duševně vadné mládeži. Ústav je umístěn ve dvou budovách, které byly postaveny v roce 1882 jako lovecký zámeček, menší z nich sloužila jako stáj pro koně. Objekt sloužil různému účelu a vzhledem k tomu, že se v něm vystřídala řada uživatelů, byly budovy při předání do ústavní sociální péče v zanedbaném stavu. Odbor sociálního zabezpečení od roku 1955 postupně zajistil provedení generálních oprav střech, ústředního topení, přípojky pitné vody, opravy podlah, obložení stěn chodeb obkládačkami, provedení kanalizace, oplocení ústavu, ochranné nátěry a pod. V roce 1969 byla provedena generální oprava zámečku v hodnotě 150 tis. Kčs a v letošním roce se provede generální oprava elektroinstalace, která je v dezolátním stavu, za 170 tis. Kčs" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 122 Zápisy rady ONV 4-6/1970, kniha 122, s. 177-182, zpráva s. 6). Uvedená čísla finančních nákladů nejsou přesná, ale budiž.

Zpráva ze 4. 5. 1970 pokračuje sdělením, že "kapacita ústavu je 65 míst, která jsou stále plně obsazena, v současné době o dvě místa překročena. V ústavu jsou umístěni chlapci ve věku od 12 - 25 let. Dle lékařského zhodnocení je stav následující: 2 debilové, 32 imbecilů, 33 idiotů. Z tohoto počtu může jen 12 vykonávat pod dozorem jednoduché pracovní úkony. Dvacet svěřenců je plně ležících a jen 26 se samo ustrojí. Ostatní vyžadují úplnou péči ve všech úkonech. Mnozí z nich jsou těžko ovladatelní, velkého vzrůstu a síly a vzhledem k nedostatku utlumujících léků jsou velké obtíže udržet je v klidu. Jsou četné případy, že přímo na zdraví ohrožují ošetřující pracovnice a jen těžko se zvládají. V ústavu nejsou ošetřovatelé jako v psychiatrických léčebnách, ale pouze zdravotnické pracovnice. V ústavu je zaměstnáno 26 pracovníků. Z nich jsou 4 civilní: vedoucí ústavu, administrativní pracovnice, kuchařka a údržbář. Ostatní jsou řeholní sestry; z nich je 19 zdravotnic, 1 vychovatelka a 7 v dalších provozech jako v kuchyni, prádelně, švadlena atd. Jedenkrát týdně dojíždí do ústavu obvodní lékařka a je projednána pravidelná návštěva psychiatra. Ze svěřenců jsou vytvořeny čtyři skupiny a dle zdravotního a duševního stavu se s nimi pracuje" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 122 Zápisy rady ONV 4-6/1970, kniha 122, s. 177-182, zpráva s. 6-7). Uvedené počty klientů jsou v dosud nevysvětleném rozporu s jejich úředně pořizovanou evidencí. Podle Domovní knihy pro přihlášky a odhlášky ubytovaných osob bylo tehdy koncem dubna 1970 v ÚSP Ráby ubytováno 22 řádových sester a 23 klientů (kromě Jána Valo byli ve věku od 14 do 26 let), tedy celkem 45 osob. Počty 22 řádových sester v Domovní knize i ve zprávě (26-4=22) se shodují, kněz Václav Havránek nedávno v Rábech 11. 3. 1970 zemřel (viz SOkA Pardubice, NAD 321 MNV Ráby 1945-1990, inv. č. 22 Domovní kniha 1953-1970, kniha 22).

Ve zprávě uvedený plán výdajů v roce 1969 činil 1.096 tis. Kčs, plnění na 96,35% dosáhlo 1.056 tis. Kčs, plán příjmů v roce 1969 byl 283 tis. Kčs byl překročen částkou 309 tis. Kčs, přičemž "maximální výše ošetřovného v tomto ústavu činí 350 Kčs měsíčně a určuje se dle sociální situace rodičů. Skutečné náklady na jednoho chlapce v roce 1969 činily průměrně měsíčně 1.377 Kčs" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 122 Zápisy rady ONV 4-6/1970, kniha 122, s. 177-182, zpráva s. 7). Z toho vyplývá, že roční průměrné náklady na osobu byly 16.524 Kčs, a že skutečné roční náklady ÚSP odpovídají přepočtenému počtu 63,90 osob.

Ačkoliv Ústav sociální péče v Rábech byl zálohovanou organizací odboru sociálního zabezpečení ONV Pardubice, o přijetí do ústavu rozhodoval odbor sociálního zabezpečení VčKNV v Hradci Králové, kam se soustřeďovaly žádosti z celého kraje: "Vzhledem k tomu, že ve Východočeském kraji je jen malý počet těchto specializovaných ústavů a v současné době je 874 žádostí o umístění nevyřízeno, je třeba počítat s tím, že ÚSP v Rábech bude ještě dlouhou dobu sloužit svému účelu. Protože však tento ústav postrádá některá nutná zařízení a mnohá jsou přes veškerou péči v neúnosném stavu, bude nutné vybudovat zařízení nová. Toto bylo také konstatováno plenárním zasedáním ONV v Pardubicích v prosinci 1968. Jde zvláště o vybudování prádelny, údržbářské dílny, sklepů na brambory, ovoce a zeleninu, denní místnosti pro svěřence a dvou ubytoven pro pracovníky ústavu. V současné době je zpracován investiční úkol a je v plánu projekce na výstavbu provozní budovy. Orientační náklad na tuto akci činí 1.355 tis. Kčs. Odbor počítá s realizací v rámci příští pětiletky" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 122 Zápisy rady ONV 4-6/1970, kniha 122, s. 177-182, zpráva s. 7).

V bohaté diskusi k této zprávě mimo jiné soudruh Myslivec "poznamenává, že není dostatek utišujících léků, zejména pro chlapce v pubertě a pro uklidňování sexuálních pudů. Je otázka, zda vůbec takovéto děti nevychovatelné a nevzdělatelné přivádět na svět". Na závěr projednávání zprávy předseda ONV soudruh František Havránek doporučil "zamyslet se nad možností vhodným způsobem ocenit i práci řádových sester, kupř. při příležitosti MDŽ, pokud to jejich řád dovoluje, využít i příležitostí životních jubileí apod." (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 122 Zápisy rady ONV 4-6/1970, kniha 122, s. 180 a 182).

Na základě usnesení pléna ONV o sloučení odboru sociálního zabezpečení s odborem pracovních sil v jeden odbor byla radou ONV 11. 6. 1970 odsouhlasena jeho nová struktura, v níž hospodářsko správní agendu ÚSP v Rábech a další kompetence získala odborná referentka ONV Vlasta Jonášová s platem 1.900 Kčs/měsíčně, podléhající přímo vedoucímu odboru Janu Kárníkovi s platem 3.000 Kčs/měsíčně, který splnil kádrové předpoklady vysokoškolského vzdělání a absolutoria Večerní univerzity marxismu-leninismu v Pardubicích (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 122 Zápisy rady ONV 4-6/1970, kniha 122, s. 252-254, zpráva s. 1-3). Hned na následující schůzi rady ONV 25. 6. 1970 byl odvolán z funkce okresní hygienik MUDr. Kleinbauer, protože prý jeho politický přístup a vystupování v letech 1968 a 1969 "není slučitelný s výkonem funkce okresního hygienika" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 122 Zápisy rady ONV 4-6/1970, kniha 122, s. 272, zpráva s. 1). Personální čistky na všech úrovních státní správy a v jí podřízených organizacích koncem roku 1970 odůvodnil "normalizační" dokument "Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ", který schválil Ústřední výbor KSČ 10. 12. 1970.  Téhož dne rada ONV odvolala řadu ředitelů podřízených organizací a usnesla se, aby v aparátu ONV byl zřízen samostatný odbor kultury, k čemuž již 23. 12. 1970 projednala a odsouhlasila jeho personální zajištění. Do nově ustavené funkce okresního církevního tajemníka navrhla soudruha Jaroslava Kučeru, pracovníka organizačního odboru ONV, vedoucím odboru na základě příznivého kádrového posudku jmenovala soudruha Jiřího Pertla, člena KSČ od 10. 7. 1945, který "politice strany zůstal věrný i v letech 1968-1969. Souhlasí plně se současnou politikou strany a plně se pro ni angažuje. Jsou mu jasné politické cíle a po odborné stránce si dobře uvědomuje i cíle kulturní politiky" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 124 Zápisy rady ONV 10-12/1970, kniha 124, s. 489, zpráva s. 1-2).

Další (již kolikátý?) záměr výstavby nového ÚSP pro mládež v Holicích, tentokrát s investičními náklady 15,4 mil. Kčs a termínem zahájení stavby v roce 1975, odsouhlasila rada ONV dne 2. 9. 1971 při projednávání "rozpisu úkolů a limitů pětiletého plánu na léta 1971-1975 a směrnic prováděcího plánu na rok 1972", který na ONV "spadl" z usnesení rady VčKNV č. 195 ze dne 7. 8. 1972. V diskusi se členové rady pozastavovali nad skutečností, že většina investičních akcí má být zahájena až před koncem pětiletky v roce 1975 a že "existuje reálné nebezpečí, že řada akcí sklouzne mimo toto období". Vedoucí plánovacího odboru ONV soudruh Jaroslav Fiala "v odpovědi na diskusi uvádí, že přesuny akcí mezi jednotlivými lety jsou vyloučeny. Jde o akce zařazené v krajském plánu" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 127 Zápisy rady ONV 7-9/1971, kniha 127, s. 262-265, zpráva č. 4). První etapa výstavby se 180 lůžky a nákladem 18 mil. Kčs byla plánována na roky výstavby 1975-1977, druhá etapa s kapacitou 120 lůžek a náklady 10 mil. Kčs měla být dle kontroly usnesení rady VčKNV, kterou rada ONV projednala 22. 11. 1973, dokončena v roce 1980 (SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 137 Zápisy rady ONV 10-11/1973, kniha 137, s. 343). K vyhodnocení volebního programu Národní fronty v okrese Pardubice za léta 1971-1975 sice 22. 4. 1976 rada ONV přijala usnesení, že úkoly "byly splněny a v některých úsecích vysoce překročeny", přičemž zpráva nezmiňuje nesplněný slib nového ÚSP v Holicích. Oceňuje, že "v Ústavu sociální péče v Rábech byla provedena výstavba provozní a ubytovací budovy nákladem 1.438 tisíc Kčs a tím byly podstatně vylepšeny provozní podmínky" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 151 Zápisy rady ONV 3-6/1976, kniha 151, s. 54, zpráva s. 1 a 17).

V návrhu prováděcího plánu a rozpočtu na rok 1972, který rada ONV projednala a odsouhlasila 30. 9. 1971, je uvedena akce "Odbor sociálního zabezpečení ONV - provozní místnosti Ráby" s termínem zahájení 1972, dokončení 1973 a rozpočtovanými náklady 1,310 tis. Kčs (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 127 Zápisy rady ONV 7-9/1971, kniha 127, s. 286-287, tabulka č. 6).

Velmi problematickým se ukázalo plnění vládního protipožárního usnesení v ÚSP Ráby, které se rada ONV zabývala 14. 10. 1971: "Řízení a organizace požární ochrany je zajišťována přímo vedoucím ústavu. Dle jeho vyjádření nadřízený orgán nevydal žádné pokyny směřující k zajištění PO. Požární technik není ustaven jakož i požárně technická komise. Požární kniha zavedena není, poplachové směrnice, jakož i požární plán nejsou zpracovány. Vzhledem k charakteru práce ústavu nejsou požární plány vyvěšeny. Školení zaměstnanců se neprovádí, požární hlídky ustaveny nejsou. Revizi ručních hasicích přístrojů provádí Kovopodnik Pardubice. Vládní usnesení č. 212/67 není zde dobře zajišťováno." V diskusi k této zprávě se o ÚSP v Rábech nehovořilo, hromosvodem nespokojenosti radních se stal Park kultury a oddechu v Pardubicích, kde byly nedostatky obdobné (SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 128 Zápisy rady ONV 10-11/1971, kniha 128, s. 296-298, zpráva s. 6).

Rok 1971 pro ÚSP v Rábech skončil s nevyčerpaným rozpočtem - nižší plnění bylo způsobeno "nedodáním 50 souprav matrací, úsporou na palivu a elektrické energii a neprováděním odvozu fekálií Technickými službami Pardubice". Ve zprávě, kterou rada ONV schválila 16. 3. 1972, se mimo jiné píše, že v ústavu bylo 65 míst a že průměrná měsíční mzda 1 pracovníka vzrostla z plánovaných 1.530 Kčs na skutečných 1.627 Kčs (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 129 Zápisy rady ONV 12/1971 - 3/1972, kniha 129, s. 93-96, zpráva s. 19, tabulka č. 7).

V rozporu se schváleným plánem v roce 1972 výstavba nové provozní budovy v ÚSP Ráby nezačala, a tak tento záměr znovu schválila rada ONV 14. 9. 1972 v návrhu prováděcího plánu a rozpočtu na rok 1973, tentokrát se zahájením v roce 1973, dokončením stavby v roce 1974 a s rozpočtovanými náklady 1.400 tisíc Kčs (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 131 Zápisy rady ONV 7-9/1972, kniha 131, s. 278-280, tabulka č. 5).

Diskuse členů rady ONV 26. 10. 1972 ke zprávě o zabezpečení starých občanů ústavní a pečovatelskou službou v okrese se stočila i k mentálně postižené mládeži: "S. Pravda hovoří k velmi důležitému úkolu, a to je zajištěním péče vybudováním ústavů pro oligofrenní děti, jejichž počet zvýšenou péčí o snížení kojenecké úmrtnosti bude zákonitě narůstat. [...] S. Kárník poznamenává, že zpráva je zaměřena na péči o staré občany. Přesto informuje o stavu výstavby ústavu pro oligofrenní mládež v Holicích, která má být zahájena r. 1975. Původní plán hovořil o ústavu výhradně pro mládež. Nyní se přichází s další koncepcí etapové výstavby s 300 lůžky nejen pro mládež, ale i dospělé. To znamená vyšetřit, zda bude stačit plánovaný prostor a vůbec bude nutné vše projednat s orgány ve městě, protože umístění takového ústavu přináší i další doprovodné problémy. V souvislosti s touto informací podává vysvětlení k poskytování péče v ústavu v Rábech (blíže ji na příkladech rozebírá)". Podrobnosti bohužel v zápisu z jednání nejsou uvedeny (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 132 Zápisy rady ONV 10-12/1972, kniha 132, s. 331-332).

K 31. 12. 1972 odešel do důchodu vedoucí ÚSP Ráby Josef Zdražil (1912-1984), který zde pracoval již od 3. 5. 1956 ještě jako vedoucí Domova důchodců. Proto 23. 11. 1972 schválila rada ONV jeho nástupcem od 1. 1. 1973 soudruha Miloslava Ježka (narozen 27. 6. 1917, zemřel 1974), člena KSČ od roku 1948. V jeho velmi obsáhlém kádrovém materiálu se píše, že v předchozím působišti ředitele Zvláštní školy v Pardubicích "tuto školu řídil v socialistickém duchu, vyžadoval nekompromisně správné politické postoje od pedagogických pracovníků. Má velké odborné a praktické zkušenosti a v plnění úkolů je důsledný a obětavý. Je důrazný ve vymáhání a plnění úkolů od svých podřízených pracovníků. Je pracovitý a iniciativní a ve své práci docílil mnoha dobrých výsledků. Při řízení pracovního kolektivu nepodařilo se mu jej stmelit a sjednotit. Pracovní kázeň a některé jiné pracovní otázky vyžadoval netaktně, což po řadu let vytvářelo na škole nedobré pracovní a soudružské vztahy a trvalou konfliktní situaci. Tím se vytvořila nepřekonatelná přehrada mezi ním a ostatními pracovníky na škole, u kterých vznikaly vážné projevy nespokojenosti a u většiny žádosti na přeložení na jinou školu. Vážné spory vznikaly mezi ním a zástupcem ředitele. Na základě zhodnocení této situace byl s. Ježek odvolán z funkce ředitele školy a byl původně školskou správou navrhován do funkce zástupce ředitele ZDŠ. Vzhledem k tomu, že přes uvedené nedostatky, pro které byl odvolán, dosáhl na úseku školském i mnoho dobrých pracovních výsledků, že splňuje předepsané vzdělání - defektologii, pracoval po celou dobu školské praxe na úseku dětí, vyžadujících zvláštní péče, po dohodě s vedoucími pracovníky školské správy byl uvolněn pro práci v Ústavu pro duševně a tělesně vadnou mládež v Rábech. V současné době od 1. 9. 1972 pracuje v tomto ústavu jako vychovatel a doporučuje se jako zkušený organizátor do funkce ředitele tohoto ústavu od 1. 1. 1973, kdy stávající vedoucí soudruh Zdražil odejde do důchodu. V ústavu je tohoto času 67 svěřenců a pracovní kolektiv se skládá většinou ze řádových sester. Mimo vedoucího ústavu je zde pouze jedna administrativně účetní síla. Ústav je po metodické stránce řízen VčKNV v Hradci Králové, po stránce hospodářsko-finanční zdejším odborem ONV" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 132 Zápisy rady ONV 10-12/1972, kniha 132, s. 367, zpráva s. 1-2).

V pravidelném ročním rozboru hospodaření, tentokrát za rok 1972, který rada ONV projednala a schválila 29. 3. 1973, je podobně jako v předchozím roce nedočerpání rozpočtu v ÚSP Ráby zdůvodňováno "nedodáním 30 souprav matrací a menší spotřebou paliva a vody". Počet míst 65 zůstal beze změny, průměrná mzda na 1 pracovníka oproti loňskému roku vzrostla na 1.774 Kčs (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 134 Zápisy rady ONV 3/1973, kniha 134, s. 86-88, zpráva I/6, tabulka č. 8).

Rada ONV se 7. 6. 1973 zabývala další zprávou o požární ochraně, ve které je uvedeno stejně negativní hodnocení ÚSP v Rábech jako 14. 10. 1971. K tomu vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ONV sepsal vyjádření, ve kterém informace ve zprávě označil za zastaralé a v současné době již nepravdivé. Mimo jiné uvedl: "V roce 1970 byla provedena nákladem ve značné výši rekonstrukce veškeré elektroinstalace a 6. a 7. 10. 1970 byla provedena podrobná revize Okresním stavebním podnikem v Holicích a vydána revizní zpráva. V r. 1972 byla objednána další revize elektroinstalace i hromosvodů u OSP v Holicích, který tento požadavek pro přeplněnou kapacitu odmítl provést. Objednávka bude opakována v tomto roce." K výtce, že nadřízený orgán ONV nevydal žádné pokyny a příkazy a že požární směrnice ani řády nejsou vypracovány: "Odbor několikrát na poradách s vedoucími ústavů projednal úkoly v zabezpečení PO v ústavech, vyplývající z vlád. usnesení č. 212 z r. 1967. Příkaz vedoucího odboru je nahrazen pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí v Praze k provádění a organizování požární ochrany v zařízeních sociálního zabezpečení, vydaný v prosinci 1972, který byl dodán všem vedoucím ústavů a je pro ně závazný". Tyto informace zazněly i v diskusi rady ONV, přičemž přijaté usnesení č. 76 se o ÚSP Ráby nezmiňuje (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 135 Zápisy rady ONV 4-6/1973, kniha 135, s. 155-157, zpráva a vyjádření).

Dne 27. 7. 1973 požádal odbor sociálních věcí ONV odbor vodního a lesního hospodářství ONV žádost o vynětí části pozemku z lesního fondu pro výstavbu provozní budovy v ÚSP Ráby, ve které "budou umístěny sklepy na brambory, ovoce, zeleninu, dílna údržbáře, dílna chovanců, rehabilitační tělocvična, krejčovna, prádelna, denní místnost chovanců a ubikace řádových sester, v žádném případě nebudou příčinou ke zvýšení kapacity a spotřeby vody v ústavě". Souhlasné rozhodnutí získal již o tři dny později (viz archív ONV, č. j. Les 4372/209-1-1973/So ze dne 30. 7. 1973). Stavební práce započaly až v 2. pololetí roku 1973, což způsobilo nižší čerpání rozpočtu dle Rozboru výsledků hospodaření okresu za 1. pololetí 1973, které rada ONV projednala a schválila 30. 8. 1973 (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 136 Zápisy rady ONV 7-9/1973, kniha 136, s. 221-223, zpráva s. 11). Jmenovitý seznam staveb Návrhu prováděcího plánu a rozpočtu na rok 1974, kterým se rada ONV zabývala 13. 9. 1973, je tato stavba uvedena s termínem dokončení 1974 a s investičními náklady na stavební práce 1.400 tisíc Kčs (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 136 Zápisy rady ONV 7-9/1973, kniha 136, s. 237-238, tabulka č. 5). Také v Rozpisu úkolů a limitů prováděcího plánu a rozpočtu na r. 1974, schváleném radou ONV 17. 1. 1974, je tato plánovaná investice uvedena beze změny (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 139 Zápisy rady ONV 1-2/1974, kniha 139, s. 11-13, tabulka č. 5).

Stavbu západní části bílé budovy naproti Lovčímu zámečku (z roku 1882), jež měla být dokončena v roce 1974 a která byla jako novostavba pro katastr nemovitostí zaměřena až 13. 2. 1980 a o několik let později rozšířena východním směrem o přístavbu stravovacího provozu a kotelny, provázely komplikace. Dne 29. 8. 1974 rada ONV řešila rozbor hospodaření za I. pololetí 1974, je kterém je konstatováno velmi nízké plnění výdajů na investiční výstavbu odvětví práce a sociálních věcí: "Na výstavbě provozní budovy v Ústavu sociální péče pro mládež v Rábech se totiž 3 měsíce nepracovalo, protože nebyly radiátory pro ústřední topení. Ty se nyní odboru podařilo zajistit, takže se na stavbě bude pokračovat začátkem srpna". V diskusi soudruh Fiala uvedl, že "hospodářské úkoly I. pololetí 1974 byly splněny velmi příznivě. Zůstávají nedostatky v zásobování některým materiálem, což nemohou ovlivnit ani podniky ani řídící národní výbory" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 142 Zápisy rady ONV 7-9/1974, kniha 142, s. 112-113, zpráva I/5). Pouhých šest týdnů před koncem roku 21. 11. 1974 rada ONV projednala a odsouhlasila rozbor hospodaření za III. čtvrtletí, který sice na straně 7 konstatuje "menší zpoždění" na stavbě provozních místností Soc. ústavu Ráby s plánovaným dokončením do konce roku 1974, avšak na straně 12 uvádí: "Na výstavbě hospodářské budovy v Ústavu sociální péče pro mládež v Rábech prostavěl Okresní stavební podnik na plán 1.020 tisíc Kčs pouze 247 tis. Kčs. Přesto je závazný příslib, že celá akce bude do konce letošního roku dokončena". V diskusi soudruh Vávra připomenul, že "dodávky a faktury musí být připraveny k proplacení nejdéle do 20. 12. 1974, aby mohly být zahrnuty ještě do letošního roku" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 143 Zápisy rady ONV 10-11/1974, kniha 143, s. 154-157, zpráva s. 7 a 12). Na dokončení stavby tedy měli reálně pouze 4 týdny. Na posledním jednání tohoto roku 28. 12. 1974 rada ONV kontrolovala mimo jiné své usnesení č. 83: "v kontrole plnění investiční výstavby hospodářské budovy v ÚSP Ráby byly organizovány kontrolní dny a průběh výstavby byl pravidelně kontrolován. Současný stav je takový, že OSP zaručuje splnění stavební části investice s předáním do konce roku 1974 mimo instalace kotle, což bude provedeno v průběhu pololetí 1975" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 144 Zápisy rady ONV 12/1974, kniha 144, s. 183-184, zpráva s. 7). A tak rozbor výsledků a hospodaření ONV za rok 1975, který dostala Rada ONV na stůl 26. 3. 1975, na straně 14 uvádí, že "nebyla podle plánu řádně dokončena výstavba provozních místností v Ústavu soc. péče v Rábech a nepředvídaný skluz do roku 1975 představuje 235 tisíc Kčs", a na s. 22 doplňuje: "U mzdových fondů i když původní rozpočet byl vyčerpán, nebylo již v plné výši využito zvýšení mzdového fondu v úhrnné částce o 30 tisíc Kčs a to hlavně proto, že Ústav sociální péče v Rábech nepředložil včas k likvidaci pohyblivé složky mezd pracovníků vzhledem k tomu, že po úmrtí vedoucího zůstalo jeho místo do konce roku neobsazeno. V investiční výstavbě nedošlo k dokončení provozní budovy proto, že nebyly dodány kotle ústředního topení z Polska". Důsledkem bylo nedočerpání rozpočtu u ÚSP v Rábech, kde nemohlo býti uskutečněno vybavení nové provozní budovy, která nebyla ve stanoveném termínu dokončena. K překročení materiálových výdajů naopak došlo častějším vyvážením septiku, který je nevyhovující a bude třeba zajistit vybudování septiku nového (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 146 Zápisy rady ONV 2-3/1975, kniha 146, s. 67-68, zpráva s. 14 a 22). Také v rozboru výsledků hospodaření za I. pololetí 1975, který rada ONV projednala a schválila 28. 8. 1975, se sděluje, že "výstavba provozní budovy Ústavu sociální péče v Rábech byla již sice dokončena, ale pro stavební závady nedošlo k jejímu převzetí. Strojní investice jsou dodávány podle uzavřených hospodářských smluv" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 148 Zápisy rady ONV 7-9/1975, kniha 148, s. 132-134, zpráva s. 17). Dokončení výstavby potvrzuje rozbor výsledků hospodaření za rok 1975, kterým se rada ONV zabývala 25. 3. 1976: "Na úseku sociálního zabezpečení byla dokončena výstavba provozních místností v Ústavu sociální péče v Rábech o rozpočtových nákladech 1.282 tisíc Kčs, která byla zahájena v roce 1973 OSP v Holicích". Nedočerpání rozpočtu se hlavně projevilo u ÚSP pro dospělé v Přelouči a ÚSP pro mládež v Rábech "neprovedením údržby v plánovaném rozsahu a získanými úsporami na palivech, elektrické energii, plynu a vody" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 150 Zápisy rady ONV 1-3/1976, kniha 150, s. 41-42, zpráva s. 13 a 23).

ÚSP Ráby 1993

Krátce před Vánocemi 19. 12. 1974 rada ONV schválila Kádrový návrh na obsazení funkce vedoucího ÚSP v Rábech, neboť dosavadní ředitel Miloslav Ježek, který byl ve funkci od 1. 1. 1973, následkem těžké choroby zemřel. Jeho nástupcem se stal Zdeněk Bureš, narozený 13. 7. 1921, původním povoláním dělník, nyní mistr odborného výcviku v učňovském středisku, člen KSČ od r. 1948, od r. 1953 velitel družstva Lidových milicí, sběratel řady funkcí v KSČ a SČSP: "Soudruh Bureš stál plně na zdravé politické linii strany v roce 1968-69 a jako člen Lidové milice byl nasazen v Praze v roce 1969 proti provokatérům a výtržníkům. V roce 1970 dle rozhodnutí stranického orgánu přešel pracovat do funkce výcvikového mistra odborného učiliště a k tomu, aby měl širší odbornost, absolvoval kurz pedagogického minima v Hradci Králové. Práci s mládeží si oblíbil a z důvodu snížení počtu učňů a tím snížení stavu vychovatelů, pro které měl opět přejít v podniku na jinou práci, podal si žádost o místo vedoucího ÚSP Ráby. Vzhledem k tomu, že komplexní hodnocení s. Bureše je vcelku kladné, doporučuji, aby s přechodem soudruha Bureše do funkce vedoucího ÚSP v Rábech byl vysloven souhlas. Zároveň žádám o vyslovení souhlasu s jeho platovým zařazením a to následovně. Soudruh Ježek vzhledem ke své kvalifikaci měl měsíční plat 3.250 Kčs. Soudruha Bureše je možno zařadit platově ve výši 2.600 Kčs z důvodů dosud platných směrnic. Vzhledem k obtížnosti pracovního prostředí a úkolů, spojených s funkcí, doporučuji přiznat osobní plat 400 Kčs, čímž by celkový plat dosáhl výše 3.000 Kčs. Nástup jmenovaného do funkce by byl k 1. 1. 1975", uvedl v návrhu vedoucí odboru Jan Kárník (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 144 Zápisy rady ONV 12/1974, kniha 144, s. 181, návrh s. 1-3).

Další pravidelná zpráva o stavu požární ochrany v okrese se na jednacím stole rady ONV objevila 24. 4. 1975. K situaci v ÚSP Ráby konstatovala, že "závady zjištěné při poslední kontrole byly odstraněny, nedostatek se vyskytuje pouze v zajišťování pravidelného školení zaměstnanců" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 147 Zápisy rady ONV 4-6/1975, kniha 147, s. 82-83, zpráva s. 9).

V létě téhož roku (dne 17. 7. 1975) rada ONV na návrh odboru výstavby a územního plánování projednala a schválila podrobný územní plán Kunětické hory a směrnici pro jeho realizaci, ve kterém se píše: "autocamping navržený územním řešením je třeba chápat jako výhledovou záležitost, která nemůže být v současné době realizována. Přesto je třeba postupně připravovat podmínky přemístění stávajícího zařízení postižených dětí. Autocamping (či školu v přírodě s letním provozem jako jazyková škola) ponechat programově jako cílový záměr". Území Kunětické hory s Lovčím zámečkem je řešeno jako aglomerace sloužící rekreaci a regeneraci sil pro obyvatele dvou největších východočeských měst Hradce Králové a Pardubic. Rada ONV uložila vedoucímu odboru výstavby a územního plánování ONV předat jedno kompletní vydání konečného návrhu podrobného územního plánu Kunětické hory Krajskému středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 148 Zápisy rady ONV 7-9/1975, kniha 148, s. 121-122, zpráva s. 1-5).

Dne 4. 12. 1975 se rada ONV zabývala návrhem na zřízení Okresního ústavu sociálních služeb, do jehož řízení a správy by kromě ÚSP v Rábech přešly i domovy důchodců v Pardubicích a v Přelouči. Tato reorganizace vycházela z usnesení vlády ČSR č. 31/74, kterým bylo doporučeno radám KNV, aby v zájmu prohloubení a sjednocení sociálních služeb v okresech zajistily podle místních podmínek zřizování Okresních ústavů sociálních služeb. Rada ONV usnesením č. 161 odsouhlasila jeho zřízení k 1. 4. 1976 a uložila vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru pro kádrovou a personální práci předložit radě ONV návrh na kádrové obsazení funkce ředitele OÚSS (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 149 Zápisy rady ONV 10-12/1975, kniha 149, s. 191, zpráva s. 1-5). Záměr zkomplikoval Rozpis úkolů a limitů prováděcího plánu a rozpočtu na rok 1976 z Východočeského kraje na podmínky okresu Pardubice, který byl předložen ke schválení radě ONV dne 15. 1. 1976 spolu s návrhem stanoviska pro VčKNV, v němž se mimo jiné uvádí, že "u sociálního zabezpečení není stanovenými počty pracovníků kryta náhrada za odcházející řádové sestry a nové kapacity sociálního zařízení v sídlišti Dubina" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 150 Zápisy rady ONV 1-3/1976, kniha 150, s. 2-4, příloha č. 1 ke zprávě). Proto také rada ONV na následující schůzi dne 29. 1. 1971 schválila usnesení č. 14: "Vzhledem ke stanovení rozpisu plánu pracovníků v odvětví sociálního zabezpečení na rok 1976, který nepokrývá plně nové kapacity odevzdávané do užívání v tomto roce, ruší rada ONV své usnesení č. 161 ze de 4. 12. 1975 o zřízení Okresního ústavu sociálních služeb s termínem k 1. 4. 1976 s tím, že bude znovu posouzena možnost zřízení tohoto zařízení v roce 1977" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 150 Zápisy rady ONV 1-3/1976, kniha 150, s. 13-14 a přílohy). Opakovaný návrh na zřízení OÚSS byl radou ONV schválen usnesením č. 131 ze dne 30. 6. 1977. ÚSP Ráby měl tehdy 69 míst pro svěřence, o které pečovalo 33 pracovníků, rozpočtové výdaje činily 1.687 tisíc Kčs a příjmy 520 tisíc Kčs (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 156 Zápisy rady ONV 6/1977, kniha 156, s. 123-124, zpráva č. 5 s. 1-5, usnesení č. 131).

Také v rozboru hospodaření za rok 1975, o kterém rada ONV diskutovala 25. 3. 1976 a který potvrdil, že "byla dokončena výstavba hospodářské budovy v ÚSP pro mládež v Rábech", je zdůvodňováno nedodržení plánu pracovních sil: "U odvětví sociálního zabezpečení se překračují pracovníci u ÚSP Ráby, kde je počet míst celoročně přeplňován o 4 lůžka, a v Domově důchodců Pardubice, kde bylo nutno řešit havarijní stav na úseku zdravotní péče po odchodu řádových sester" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 150 Zápisy rady ONV 1-3/1976, kniha 150, s. 41-42, zpráva s. 11 a 23). Připomeňme, že ona hospodářská budova v ÚSP Ráby byla určena k ubytování řádových sester a že do tohoto zařízení byly tehdy sestěhovávány řeholnice z domovů důchodců, aby stát eliminoval jejich politický vliv na seniory.

Zatímco tradiční kontrola požární ochrany ve zprávě pro radu ONV dne 6. 5. 1976 dopadla v ÚSP Ráby "vcelku uspokojivě" se závadami "drobnějšího rázu" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 151 Zápisy rady ONV 3-6/1976, kniha 151, s. 60, zpráva s. 6), konec roku přinesl nový politický evergreen na několik dalších let: "V resortu sociálních věcí ČSR probíhá socialistická soutěž na základě tzv. Ostravské výzvy, jejíž kritéria a způsob hodnocení jsou uloženy ve výnosu MPSV částka 19/1976 z 25. 10. 1976, kterými se doplňují zásady k propůjčování putovní Rudé standarty ministra práce a sociálních věcí ČSR a předsednictva českého výboru odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu." Byť v ÚSP Ráby odpracovali na počet XV. sjezdu KSČ 1.250 brigádnických hodin (na jednoho pracovníka průměrně 37,8 hodin), za 2 chybějící sestry do základního fondu pracovní doby bylo odpracováno přesčas pouze 285 hodin za rok (ostatní pracovní čas byl nahrazen organizací práce), imobilních obyvatel bylo v ÚSP Ráby 100% (přesto ale kupodivu údajně všichni 100% imobilní "chovanci ÚSP Ráby nasbírali 5.700 kg železného šrotu, 3.208 kg odpadového textilu, 264,75 kg léčivých rostlin a 447 kg žaludů"), dle usnesení rady ONV ze dne 30. 12. 1976 se vítězem soutěže v okrese stal Domov důchodců v Pardubicích (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 153 Zápisy rady ONV 10-12/1976, kniha 153, s. 26, zpráva s. 1-3). Zanedlouho poté dne 26. 1. 1977 rada ONV "schválila a souhlasí s odesláním rezoluce proti pamfletu Charta 1977" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 154 Zápisy rady ONV 1-3/1977, kniha 154, s. 40).

Rozbor výsledků hospodaření za I. pololetí 1977, který rada ONV projednala a schválila 25. 8. 1977, konstatuje, že ačkoliv se Domovu důchodců v Přelouči nepodařilo získat 7 potřebných pracovníků, v ÚSP Ráby byl jejich plán překročen (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 157 Zápisy rady ONV 7-9/1977, kniha 157, s. 144-146, zpráva č. 1 s. 5). To potvrzuje i projednání druhého ročníku socialistické soutěže ústavů sociální péče o Rudou standartu na základě Ostravské výzvy v radě ONV dne 14. 12. 1977: "V ÚSP Ráby pracují jen řádové sestry s výjimkou vrchní sestry. Plán pracovníků je 33, plán překračován na 34,5 pracovního místa" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 158 Zápisy rady ONV 10-12/1977, kniha 158, s. 207, zpráva č. 8 s. 1). Zřejmě proto, že umísťování řádových sester nebylo v kompetenci ONV, ale nadřízených orgánů (VčKNV a církevního oddělení ministerstva kultury). Nicméně hodnocení ÚSP Ráby v této soutěži přináší řadu zajímavých informací: ústav má vlastní provoz stravovací, prádelenský, administrativně-správní a nepřetržitý provoz zdravotnický. Vybavení provozů není dostačující. Ústav se skládá ze tří budov; poslední byla dána do provozu v r. 1975. Dvě hlavní budovy jsou zastaralé a potřebují opravy. Topení nevyhovuje. Vybavení zdravotnickou technikou je minimální. Ústav je zálohovanou organizací OSVZ ONV, kde má také svou odborovou a stranickou organizaci. "Postupem doby jsou obyvatelé domovů důchodců i svěřenci v domově pro mládež umisťováni do zařízení ve stále horším zdravotním stavu. V domovech důchodců bylo v roce 1976 74% obyvatel závislých v základních potřebách na pomoci zdravotnického personálu. V roce 1977 jich je [doplnit]%. V domově pro mládež je těchto osob 100%." Přesto - jak uvedeno na další straně zprávy - obyvatelé ÚSP pro mládež v Rábech odpracovali celkem 15.790 brigádnických hodin při kapacitě 69 svěřenců: "Uvádíme některou z činností svěřenců, která je zvláště užitečná. Svěřenci v ÚSP Ráby nasbírali a usušili 331,91 kg sušených bylin. Na 1 kg bylin připadá 8 kg syrové drogy. Svěřenci nasbírali též celkem 2.655 kg syrových rostlin. Na výstavbě školy v Rábech odpracovali 100 hodin, v JZD Hradiště 48 hodin. Dále sklidili 120 kg třešní, 200 kg švestek, 800 kg hrušek. Ovoce bylo dodáno do ústavní kuchyně k obohacení jídelníčku. Získáním ovoce z vlastních zdrojů vznikla úspora ve výši 5.000 Kčs, za které byla svěřencům uspořádána mikulášská nadílka. V ÚSP Ráby se využívá odpadu z potravin k výkrmu vepřů. Čistý zisk z porážky vepřů byl 8.000 Kčs. Maso bylo dodáno rovněž do ústavní kuchyně." ÚSP Ráby jako jediný specializovaný ústav v okrese postoupil do krajské soutěže mezi specializované ústavy (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 158 Zápisy rady ONV 10-12/1977, kniha 158, s. 207, zpráva č. 8 s. 1-5).

Další ocenění ÚSP Ráby se do rady ONV dostalo 4. 5. 1978 v souvislosti s každoročně projednávanou zprávou o kontrole protipožárních opatření v okresu Pardubice: "Nejlépe jsou tato vládní usnesení plněna jak po stránce organizační i co do počtu zjištěných závad v OÚNZ Pardubice, v Ústavu sociální péče Ráby a v Kojeneckém ústavu ve Veské" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 161 Zápisy rady ONV 4-5/1978, kniha 161, s. 57-58, zpráva č. 1 s. 5).

Tehdy již byl ÚSP Ráby součástí nově zřízené organizace Okresní ústav sociálních služeb (OÚSS) Pardubice, kterou v období od 1. 1. 1978 do 30. 6. 1978 řídila vedoucí OSVZ MěstNV v Pardubicích Helena Spáčilová. Dne 29. 6. 1978 se rada ONV rozhodla usnesením č. 127 obsadit funkci ředitelky OÚSS Pardubice s platem 3.000 Kčs měsíčně Annou Beniačovou, nar. 10. 1. 1929, absolventkou dvouleté "střední ekonomické školy vybraných předmětů", členkou strany od r. 1947. Prošla řadou funkcí, dosud působila jako referentka kádrové práce v chrudimské Transportě... (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 162 Zápisy rady ONV 5-6/1978, kniha 162, s. 87, zpráva č. 13, usnesení č. 127). Dne 5. 10. 1978 rada ONV schválila usnesením č. 189 Organizační řád Okresního ústavu sociálních služeb Pardubice, a to s okamžitou účinností ode dne schválení (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 165 Zápisy rady ONV 10-11/1978, kniha 165, s. 133, zpráva č. 8 s. 1-6, usnesení č. 189).

Závěr roku byl opět ve znamení socialistické soutěže ústavů sociální péče o Rudou standartu na základě Ostravské výzvy, kterou rada ONV projednala dne 14. 12. 1978. Zpráva o ÚSP v Rábech opakuje dosud známé informace, přičemž oproti minulému ročníku soutěže zmiňuje nižší plán pracovníků v počtu 32 a jeho překročení na skutečnost 34 s novým odůvodněním: "Překročení bylo zdůvodněno vzhledem k bezpečnosti ošetřujícího personálu (agresivita chovanců)." Potvrzuje, že na zdravotním úseku stále pracují řádové sestry s výjimkou vrchní sestry ústavu. Obyvatelé v ÚSP Ráby odpracovali celkem 3.100 brigádnických hodin (průměr na 1 svěřence 44 hodin). "Svěřenci v ÚSP Ráby nasbírali a usušili 356,20 kg sušených bylin. Dále sklidili pro potřeby ústavu 120 kg třešní, 80 kg švestek, 250 kg jablek, 500 kg hrušek. Všechno ovoce bylo dodáno do ústavní kuchyně, kde bylo pracovníky kuchyně zpracováno na kompoty. Dále pracovnice kuchyně zpracovaly 6 q okurek, které zpracovaly a sterilizovaly pro potřeby ústavní kuchyně" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 166 Zápisy rady ONV 11-12/1978, kniha 166, s. 170, zpráva č. 4 s. 1-7).

Dne 25. 1. 1979 rada ONV schválila "Rozpis úkolů a limitů prostředků prováděcího plánu a rozpočtu na rok 1979 a směrnice pro přípravu návrhu plánu a rozpočtu na rok 1980", který ve jmenovitém seznamu nově zahajované účelové investiční výstavbě rezervuje pro septik v ÚSP Ráby 400 tisíc Kčs s termínem zahájení i ukončení stavby v roce 1980 (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 167 Zápisy rady ONV 1-2/1979, kniha 167, s. 8, zpráva č. 1, tabulka č. 5 s. 2).

Ačkoliv "Zpráva o plnění opatření k prohloubení koordinované péče o defektní děti a mládež s tělesnými, duševními a smyslovými vadami v okrese Pardubice", kterou rada ONV projednala 22. 2. 1979, se o ÚSP v Rábech nezmiňuje, neboť její těžiště je v argumentaci pro zřízení nového ústavu v Jezbořicích, v diskusi člen rady "Karel Bidlo se dotazoval, zda v zařízení Ráby nejsou problémy s ošetřujícím personálem?" K tomu vedoucí odboru SVZ ONV Jiřina Křemenáková uvedla, že "děti v Rábech jsou ošetřovány řádovými sestrami. Péče je hodnocena velice kladně. Do budoucna se počítá s tím, že jak budou řádové sestry odcházet do důchodu, budou nahrazovány civilními sestrami" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 168 Zápisy rady ONV 2-3/1979, kniha 168, s. 32, zpráva č. 6). O měsíc později zmiňuje důsledky odchodu řádových sester z domovů důchodců na neplnění příjmové stránky rozpočtu ("odpadly příjmy za jejich ubytování, stravování a další služby") rozbor hospodaření za rok 1978 pro jednání rady ONV 22. 3. 1979 (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 168 Zápisy rady ONV 2-3/1979, kniha 168, s. 43-44, zpráva č. 1 s. 13).

Naopak neplnění výdajové části rozpočtu, tedy úsporu financí, vysvětluje rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 1979 na radě 14. 5. 1979 "nízkým čerpáním údržby" a neprovedením opravy příjezdové komunikace a nádvoří v ÚSP Ráby (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 169 Zápisy rady ONV 4-5/1979, kniha 169, s. 71-73, zpráva č. 1 s. 11). Následující bod téhož jednání byl zaměřen na protipožární ochranu: "V ÚSP Ráby nebyly prověrkou zjištěny zásadní nedostatky. Jednáním ve vedení bylo zjištěno, že je zde třeba jmenovat členy PTK a zvážit kumulování funkcí u požárního technika. Dále je zde třeba z hlediska výchovy zaměstnanců provést školení III. stupně pro THP" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 169 Zápisy rady ONV 4-5/1979, kniha 169, s. 73-74, zpráva č. 2 s. 7).

V diskusi k bodu "Plnění zásad péče společnosti o staré občany v okrese Pardubice" v radě ONV dne 18. 10. 1979 místopředsedkyně ONV Zdeňka Šejblová uvedla, že "byly provedeny prověrky jak v Domově důchodců v Přelouči tak i v ústavu v Rábech. Bylo konstatováno, že obě zařízení plně plní své funkce" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 173 Zápisy rady ONV 10-11/1979, kniha 173, s. 145-147, zpráva č. 2).

Také ve zprávě o hospodaření za I.-III. čtvrtletí 1979 pro radu ONV dne 15. 11. 1979 jsou zmiňovány obtíže v zabezpečení plánované údržby objektů sociálního zabezpečení kvůli nedostatečné kapacitě stavebního podniku: "Dále probíhá jednání ve věci zabezpečení vybudování bezprašné příjezdové komunikace ÚSP pro mládež Ráby. V tomto ústavu pracovala ve III. čtvrtletí 1979 skupina řemeslníků z VCHZ Semtín, která v závazku provedla úpravy a opravy elektroinstalace. Práce byly provedeny zdarma, představují značnou operativní pomoc, avšak ve finančním plnění plánu údržby se to neprojevuje" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 174 Zápisy rady ONV 11-12/1979, kniha 174, s. 160-162, zpráva č. 1).

"Jelikož v ústavu pracují převážně řádové sestry, nejsou zatím předpoklady k ustavení BSP", uvádí nové hodnocení ÚSP Ráby v socialistické soutěži ústavů sociální péče o Rudou standartu na základě Ostravské výzvy, které rada ONV měla na jednacím stole dne 13. 12. 1979. Zpráva opakuje informace z minulých ročníků soutěže, aktualizuje počty brigádnických hodin i sběru a doplňuje je o dosud nepublikované podrobnosti: "Plánovaný stav pracovníků jest 32. Skutečný stav 33,5. V ústavu pracuje 18,5 řeholních a jedna sestra civilní jako vrchní sestra ústavu. Ve stravovacím provozu 4 pracovníci, pomocnice jedna, prádelna 2, švadlena 1, údržbář 1, topič 1, hospodářsko-správní 2, vychovatelky 2. relace počtu pracovníků k počtu svěřenců 2,05 - norma 2,5. Překročení je zdůvodněno k bezpečnosti ošetřujícího personálu (agresivita chovanců). Vybavení pracovního prostředí zaměstnanců se zlepšuje, jsou zřizovány šatny a sociální zařízení. Zdravotní skladba obyvatel: V ústavu mají být umístěni svěřenci ve věku od 12 do 26ti let. Skutečné věkové složení vypadá takto: 9 let 1, 12-15 9, 16-20 8, 21-25 14, 26-30 17, 31-35 19, 36-40 1. Svěřenci starší 26ti let by měli býti přesouváni do ústavu pro mentálně postižené dospělé. Jsou členěni do 4 skupin podle stupně duševního postižení. Ležících a převážně ležících 25, potřebuje pomoc druhé osoby 44. Stupeň duševního postižení: debilní 16, imbecilní 29, idioti 24. Obložnost ústavu je plněna na 99,2%, umísťování provádí KNV. Plnění přijatých závazků v politicko-výchovné práci: Závazkové hnutí je ovlivněno tím, že zde pracuje většina řádových sester. Civilní zaměstnanci uzavřeli závazek 300 hodin na zlepšení pracovního prostředí a chovanci na 300 kg léčivých bylin a odpracují 4.500 hodin. Odpracované hodiny zaměstnanců činí 230 hodin. Svěřenci bylo sebráno 430 kg léč. bylin a odpracováno 9.976 brig. hodin. Mimo to pro zajištění úkolů odpracovaly řádové sestry 3.616 hodin. Propagace závazkového hnutí se v ústavu neprovádí," zatímco ale "ke všem významným událostem roku jsou zhotovovány politické nástěnky". Veškerá politická a odborářská práce prý spočívá na vedoucím a vrchní sestře ústavu, které zpráva hodnotí slovy: "Práce vedoucího není na té úrovni, jak by si ústav vyžadoval. Schází řídící a organizační práce, kvalita a včasné zpracování pro OÚSS, a někdy velmi nevhodné jednání s podřízenými pracovníky - dodržování stanovené pracovní doby. Tato situace je zřejmě zapříčiněna jeho zdravotním stavem. Pokud jde o vrchní sestru, plní své úkoly na zdravotním úseku dobře, je nucena zajišťovat ještě některé úkoly za vedoucího ústavu. Po pracovní stránce nelze mít k jmenované připomínky. Její výsledky by byly jistě výraznější, kdyby jmenovaná byla na větší politické úrovni. U ostatních provozních úseků není žádných problémů" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 174 Zápisy rady ONV 11-12/1979, kniha 174, s. 175, zpráva č. 4 s. 6-7).

Nový rok zahájila rada ONV dne 10. 1. 1980 projednáním "Kontrolní zprávy o plnění Souboru opatření ke koordinovanému a komplexnímu zabezpečení potřeb populačního vývoje v okrese Pardubice", ve které se našemu tématu věnuje jedna věta: "ÚSP v Rábech pro nevzdělatelné děti a mládež (69 míst) nevyhovuje kapacitou ani provozními podmínkami" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 175 Zápisy rady ONV 1-2/1980, kniha 175, s. 4, zpráva č. 2 s. 6). Mnohem podrobnější informace s dosud nepoužitým zdůvodněním dostala rada ONV na stůl 20. 3. 1980 ve zprávě o činnosti Okresního ústavu sociálních služeb, který byl zřízen s účinností od 1. 1. 1978 a jehož byl ÚSP v Rábech součástí: "Vyšší potřeba pracovníků je zdůvodněna skutečností, že ústav je ve dnou oddělených budovách, což není nikde v rámci kraje a což klade vyšší nároky na počty pracovníků, zajišťujících noční směny. ÚSP Ráby má nejhorší skladbu svěřenců, kteří vyžadují zvýšenou péči (imobilní, inkontinentní, idiotní). Složení svěřenců z hlediska věku, imobility a zdravotního stavu je značně různorodé a z toho důvodu není možné [je] sloučit ve více početné skupiny. Přesto ředitelství OÚSS bude muset uvažovat, zda počet pracovníků je nutný s ohledem na posílení stavu pracovníků v DD v Přelouči. I když DD Přelouč zlepšíme o 2 pracovníky, není toto řešení vynikající, neboť v roce 1979 byl stav pracovníků v Rábech snížen o 1 pracovníka a vzrostla brigádnická výpomoc řádových sester, které odpracovaly 3.616 hodin zdarma. Vzhledem k tomu, že pracovníci ve zdravotnickém provoze mají 25 pracovních dnů dovolené (5 týdnů), za rok 1979 nebylo čerpáno 277 dnů dovolené. Ústav má dvě vychovatelky, které mají stanovenu pracovní dobu na 30 hod. přímé výchovné péče, avšak do počtu pracovních sil se počítají jako dvě. Technický stav budov: Hlavní budova je srubového typu, chráněná Památkovým úřadem. Prvořadým úkolem bude oprava střechy, neboť na několika místech zatéká. Je zapotřebí obnovit nátěry a opravu ozdobného zábradlí v průčelí. Kotelna byla před 6 lety rekonstruována na teplovodní kotle, které byly dodány z PLR a u nás nejsou dostupné náhradní díly. První potíže vznikly v loňském roce se získáním roštů. V kotelně je zapotřebí provést odsávání zplodin a opravu teplovodních armatur. Pomocí BSP - VCHZ byla provedena elektrorevize a odstraněny všechny zjištěné závady. Byly odstraněny závady zjištěné OHES." V navazující diskusi místopředsedkyně ONV Zdeňka Šejblová uvedla, že situace v Rábech je horší než v Pardubicích, neboť budova je stará přes 100 let, a pokračovala: "Ředitel nám z Rábů za dva roky odchází do důchodu a v současné době není na tom zdravotně dobře. Úkolem ředitelky OÚSS je vyhledat vhodného nástupce ředitele" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 176 Zápisy rady ONV 2-3/1980, kniha 176, s. 41-42, zpráva č. 4 s. 3-4).

Ještě více informací o ÚSP Ráby měli členové rady ONV na stole 26. 11. 1980, když projednávali každoroční vyhodnocení socialistické soutěže o Rudou standartu na základě Ostravské výzvy. Tři strany textu povětšinou opakují, aktualizují či doplňují zprávu z minulého ročníku soutěže. Potvrzují, že v ÚSP Ráby stále nejsou předpoklady pro ustavení Brigády socialistické práce, neboť tam pracuje 22 řádových sester (z nich bylo 20 zdravotnic a 2 vychovatelky); civilní jsou: vedoucí ústavu, vrchní sestra, 4 pracovnice ve stravovacím provozu a 5 provozních zaměstnanců. Kapacita ústavu je obsazena 69 svěřenci, během 9 let žádný nezemřel. "Po odborné stránce se o svěřence stará tým odborných pracovníků. Jsou vypracovány plány ošetřovatelské péče u vybraných svěřenců, dle jednotlivých duševních chorob. Druhé a třetí čtvrtletí bylo zaměřeno na léčení chrupu v narkoze, což je prováděno ve spolupráci stomatologického oddělení nemocnice. Byla zavedena skupinová terapie s psychologem, která se daří. Zlepšila se i práce rehabilitační u ležících. Dle schopností je vypracován denní harmonogram a svěřenci jsou zařazováni do pracovních čet. Např. v prádelně, kuchyni, podílejí se na denním úklidu (v ústavu není uklizečka), zúčastnili se brigády v Zelenině, na Kunětické hoře po slavnosti. Celkem odpracovali 758 hod. Pravidelně se zúčastňují sportovních her jednou ročně, kde dosahují dobrých výsledků." Jediná adresná kritika mířila na vedoucího ústavu: "Soudruh Bureš úkoly plní vzhledem ke zdravotními stavu bez osobní iniciativy a zájmu. Pokud jsou mu úkoly nařízeny, připomínány a je prováděna častá kontrola, tak jsou zajištěny. Pokud jde o vrchní sestru, úkoly na zdravotním úseku řídí a plní dobře. Je nucena velmi často zastupovat vedoucího ústavu. Pokud se týká řídící práce zdravotního úseku, není ke jmenované připomínek. U stravovacího úseku se vyskytly určité problémy, které byly vedením OÚSS vyřešeny. K ostatním provozům není připomínek." V diskusi k tomuto bodu soudruh "Jaroslav Šimon upozornil, že domov v Rábech nemá kanalizaci, odpady jsou do lesa a ten se podmáčí. Rovněž Kunětická hora nemá také kanalizaci. Měly by se tyto obě akce spojit"  (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 182 Zápisy rady ONV 11-12/1980, kniha 182, s. 150-151, zpráva č. 2 s. 9-11).

"V současné době [...] je vyřešen výběr kádrové rezervy na funkci vedoucího ÚSP v Rábech a rozhodnuto obsazení funkce ředitelky Denního pobytu pro defektní děti v Jezbořicích", bez bližších podrobností sděluje zpráva pro radu ONV dne 7. 1. 1981 (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 183 Zápisy rady ONV 1-2/1981, kniha 183, s. 3, zpráva č. 2). Toto nové zařízení vzniklo ze zrušené školy v Jezbořicích, dle zprávy pro radu ONV 18. 3. 1981 "stravování dětí bude zabezpečeno převážně dovozem stravy z ÚSP v Rábech" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 184 Zápisy rady ONV 2-3/1981, kniha 184, s. 34, zpráva s. 2). K tomu ale zřejmě nedošlo, neboť zpráva pro radu ONV 11. 5. 1983 k ÚSP v Jezbořicích uvádí: "Stravovací provoz není v zařízení vybudován. Obědy se dovážení ze školní jídelny ve Svítkově" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 201 Zápisy rady ONV 5-6/1983, kniha 201, s. 69-70, zpráva č. 3 s. 2).

Dne 12. 11. 1981 se rada ONV zabývala Rozborem výsledků hospodaření za I.-III. čtvrtletí 1981, v němž se píše, že "do konce roku je ještě plánována akce v ÚSP Ráby - oprava komunikace a nádvoří" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 189 Zápisy rady ONV 10-12/1981, kniha 189, s. 54-56, zpráva č. 1 s. 10). Na dalším zasedání dne 26. 11. 1981 rada ONV měla na stole zprávu s názvem "Plnění zásad péče společnosti o staré občany v okrese Pardubice", zpracovanou na základě usnesení vlády ČSR č. 226/1977 Sb., usnesení rady VčKNV č. 63/18 ze dne 28. 3. 1978 a plenárního zasedání VčKNV ze dne 30. 9. 1981, které uložilo ÚSP Ráby modernizovat. K tomu zpráva uvádí: "V ÚSP Ráby byla provedena řada oprav a údržba, která přispěla ke zlepšení kvality služeb, poskytovaných v tomto zařízení, např. výměna linolea, nátěry, úprava dvora, připravuje se oprava příjezdové komunikace, nátěr budovy, výměna zábradlí" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 189 Zápisy rady ONV 10-12/1981, kniha 189, s. 63, zpráva č. 2 s. 5-6).

Závěr roku přinesl tradiční vyhodnocení socialistické soutěže o Rudou standartu na základě Ostravské výzvy, které rada ONV projednala 10. 12. 1981. Obsáhlý dokument dle šablony z minulých let mnoho nových informací nepřináší, některé aktualizuje. V ÚSP Ráby tehdy pracovalo 20 řádových sester (z nich 1 na poloviční úvazek) a 12 civilních zaměstnanců. V letošním roce byl celý ústav vymalován, velmi špatné podmínky jsou nadále ve vybavení kuchyně. V každé budově je nástěnka, kde jsou pravidelně vyměňovány aktuality, které jsou zaměřovány na významné politické a kulturní události. "Dále se dbá na to, aby byli svěřenci podle svých schopností a možností zapojeni do práce v ústavo a to v úklidu, údržbě, prádelně, kotelně a na zahradě. Při adaptačních pracech a pracech po malování ústavu se chovanci pod vedením zaměstnanců zapojili do pomocných úklidových prací. Vrchní sestra a 2 řádové sestry spolu se svěřenci se zúčastnili sportovních her mládeže v měsíci září na Bradle, kde získali 6 zlatých, 4 stříbrné a 3 bronzové medaile. Rovněž byli svěřenci spolu se sestrami nápomocni úklidu na Kunětické hoře na Mírové slavnosti v srpnu. Pro rodiče svěřenců byla uspořádána besídka k MDŽ a pro svěřence 2 autokarové zájezdy. Do konce října letošního roku bylo odpracováno všemi zaměstnanci celkem 466 brigádnických hodin. Je připraven a objednán odvoz železného šrotu, jehož množství je minimálně 6 q. Léčivých rostlin byla za suchého stavu odevzdáno 450 kg. V pomocném hospodářství se vyprodukovává maso ze 4 vepřů, které se zpracovává pro stravovací jednotku." Nově jmenovaný vedoucí "je ve funkci ředitele 4 měsíce. Má snahu plnit uložené úkoly, avšak schází mu zkušenosti. Jde o mladého pracovníka, který má předpoklady svěřený ústav plně zvládnout." Zřejmě tehdy došlo i k výměně vrchní sestry, neboť "úroveň řídící práce vrchní sestry je dobrá. Velmi rychle se seznámila po svém nástupu s problémy a provozem ústavu" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 189 Zápisy rady ONV 10-12/1981, kniha 189, s. 67, zpráva č. 2 s. 11-12). Na téže schůzi 10. 12. 1981 rada ONV projednala také "Zprávu o plnění usnesení k prohloubení komplexní koordinované péče o defektní děti a mládež v okrese Pardubice", která ÚSP v Rábech kupodivu nezmiňuje, ale v navazující diskusi člen rady ONV Oldřich Rykr "upozornil na špatný stav střediska v Rábech. Není zde provedeno žádné odkanalizování." Doporučil sdružit finanční prostředky MNV Ráby, Kunětické hory a ústavu na provedení kanalizace. Předseda ONV Ing. Stanislav Čech pak navrhl v roce 1982 uskutečnit do Rábů výjezdní zasedání rady ONV (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 189 Zápisy rady ONV 10-12/1981, kniha 189, s. 68, zpráva č. 3 s. 1-4).

Podobně jako před 2 lety rada ONV dne 14. 4. 1982 projednala "Kontrolní zprávu o plnění Souboru opatření ke koordinovanému a komplexnímu zabezpečení potřeb populačního vývoje v okrese Pardubice", ve které úředníci větu "ÚSP v Rábech pro nevzdělatelné děti a mládež (69 míst) nevyhovuje kapacitou ani provozními podmínkami" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 175 Zápisy rady ONV 1-2/1980, kniha 175, s. 4, zpráva č. 2 s. 6) změnili a rozšířili na věty dvě: "Ústav sociální péče v Rábech má v současné době 69 chovanců, což je tedy plná kapacita. V zařízení setrvává téměř polovina chovanců starších 25 let, a to i z jiných okresů, neboť umísťování provádí VčKNV" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 192 Zápisy rady ONV 4-5/1982, kniha 192, s. 44, zpráva č. 1 s. 7).

Jako negativní příklad byl ÚSP v Rábech uveden v diskusi členů rady ONV dne 24. 11. 1982 nad projektovou dokumentací na výstavbu amfiteátru pod Kunětickou horou. Soudruh Oldřich Rykr totiž vznesl "připomínku k nepropustnému septiku, se kterým nejsou dobré zkušenosti - jako příklad uvádí septik v ústavu v Rábech, kde jsou problémy s vyvážením." K tomu ing. Karel Balek prohlásil: "jinak než nepropustným septikem se to řešit nedá, kanalizace by byla velice náročná a technicky to není jinak řešitelné. Vyvážení bude zabezpečeno TS Pardubice" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 197 Zápisy rady ONV 11-12/1982, kniha 197, s. 142-143).

Zpráva s názvem "Plnění zásad péče společnosti o staré občany v okrese Pardubice" pro jednání rady ONV dne 9. 11. 1983 reaguje na úkol plenárního zasedání VčKNV z 30. 9. 1981 "modernizovat DD Pardubice a ÚSP Ráby". K tomu zpráva uvádí: "V rámci možností, daných plánem a rozpočtem, je domov důchodců Pardubice i Ústav sociální péče Ráby vybavován moderním nábytkem, strojním zařízením kuchyně, prádelny a ordinace s rehabilitací. Problémem zůstává údržba objektů, která je náročná, protože objekty ústavů chátrají. Pro rok 1983 plánoval OÚSS Pardubice na údržbu všech zařízení celkem částku 1,250 tisíc Kčs. K 30. 9. 1983 byla však provedena pouze v částce 661 tisíc Kčs, což činí 49,3% celoročního rozpočtu. Při zajišťování údržby Stavebním podnikem jsou stále problémy. V roce 1982 byla např. nárokována venkovní omítka Domova důchodců v Pardubicích a venkovní nátěry hlavní srubové budovy ÚSP Ráby. Rada MěstNV Pardubice však neschválila do jmenovitých akcí Stavebnímu podniku omítku DD Pardubice a převádí se do r. 1984. Přes tyto potíže však usiluje Okresní ústav sociálních služeb o údržbu objektů ústavů a v r. 1983 bylo provedeno: Ráby - vnitřní nátěry dveří, Ráby - započaty venkovní nátěry budovy zámku, Přelouč - provedena G. O. kotlů ústředního topení, Přelouč - provedena oprava střechy, Penzion Dubina - provedena oprava střechy" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 204 Zápisy rady ONV 10-11/1983, kniha 204, s. 148-149, zpráva č. 3 s. 6, příloha s. 3). Tyto informace potvrzuje i rozbor výsledků hospodaření za III. čtvrtletí 1983, kterou rada ONV projednala a schválila 23. 11. 1983: "Provádí se venkovní nátěr dřevěné budovy ústavu sociální péče pro mládež v Rábech" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 205 Zápisy rady ONV 11-12/1983, kniha 205, s. 153-154, zpráva č. 1 s. 5).

Rok 1984 přinesl změnu ve funkci statutárního zástupce Okresního ústavu sociální péče, jehož součástí byl i ÚSP v Rábech. Rada ONV na svém jednání 4. 1. 1984 schválila odchod ředitelky Anny Beniačové (1929) do důchodu a jmenovala o rok mladšího nového ředitele Vladislava Ferbase (nar. 26. 3. 1930), člena KSČ od roku 1948 a dosavadního ředitele Domova důchodců v Pardubicích. Protože soudružka Beniačová dle upozornění předsedy ONV ing. Čecha v diskusi "má odpracováno v NV málo let, usnesení rady ONV, kde jí byla schválena bronzová plaketa, se revokuje , a s. Beniačové bude předán blahopřejný dopis, kde bude oceněna její práce" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 206 Zápisy rady ONV 1-2/1984, kniha 206, s. 4-5, zprávy č. 6 a 7). Novému řediteli pak rada ONV následujícího roku dne 9. 10. 1985 odsouhlasila výjimku, neboť pro výkon této funkce neměl požadované vysokoškolské vzdělání (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 219 Zápisy rady ONV 10-11/1985, kniha 219, zpráva č. 5, usnesení č. 281).

Hvězdná chvíle ÚSP Ráby nastala 15. 2. 1984, když rada ONV vyhodnotila každoroční socialistickou soutěž o Rudou standartu na základě Ostravské výzvy a tento ústav poprvé ocenila jako nejlepší v okrese se zdůvodněním mimo jiné, že v roce 1983 "nástupem civilního vychovatele a civ. sester pozměnili celý režim práce a výchovy svěřenců" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 206 Zápisy rady ONV 1-2/1984, kniha 206, s. 26-27, zpráva č. 6, usnesení č. 40).

Protože "Organizační řád Okresního ústavu sociálních služeb v Pardubicích, schválený radou ONV v Pardubicích dne 5. 10. 1978, byl překonán a nevystihuje plně současný stav a činnost Okresního ústavu sociálních služeb" (jehož součástí byl také ÚSP v Rábech), dne 1. 8. 1984 schválila rada ONV s účinností od 1. 8. 1984 organizační řád nový, který vychází ze vzorového organizačního řádu OÚSS, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí dne 5. 8. 1981 (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 210 Zápisy rady ONV 7-9/1984, kniha 210, s. 112, zpráva č. 3, usnesení č. 198).

Projednání výsledků socialistické soutěže ústavů sociální péče okresu Pardubice o Rudou standartu Ministerstva práce a sociálních věcí ČSR a ČVOS v radě ONV dne 13. 2. 1985 nijak nevybočilo ze stereotypního standardu úředních zpráv a nepřineslo nějaké nové informace o ÚSP Ráby - snad jenom výrok člena rady Jaroslava Šimona v diskusi: "srovnávat domovy důchodců s domovy důchodců a ne ústavy s domovy důchodců (např. ústav v Rábech)". Na to ředitel OÚSS Vladislav Ferbas odpověděl, že "tato soutěž je pro ústavy soc. péče, kriteria jsou stanovena, toto se počítá průměrem na 1 pracovníka" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 214 Zápisy rady ONV 2-3/1985, kniha 214, s. 32-33, zpráva č. 4, usnesení č. 44).

Také pravidelná zpráva o "Plnění usnesení k prohloubení péče o defektní děti a mládež na okrese Pardubice", kterou se rada ONV zabývala 27. 3. 1985, opakuje informace z minulých let a o ÚSP pro defektní mládež v Rábech se kupodivu nezmiňuje. Pouze v diskusi ke zprávě předsedkyně komise zdravotní a sociální Jaroslava Ujcová zmínila, že v Rábech se uskutečnilo výjezdní zasedání komise, a člen rady soudruh Miloslav Šobr se zeptal, jaké je složení zdravotnického personálu v Rábech? Na to MUDr. Bohuslav Hykel, předseda komise pro defektní děti a mládež, reagoval: "zdravot. stránku pro Ráby zajišťuje dr. Krátká, v rámci svého obvodu dr. Cupalová. Nyní je velký problém zajistit služby v noci, tento problém dříve nebyl, pokud byly řádové sestry." Na další dotaz "jak se daří pro tyto děti najít zaměstnání a kam převážně směruje?" odpověděl: "děti z Rábů se nikam neumisťují, nejsou prakticky ničeho schopny." Vedoucí odboru SZV ONV Jiřina Křemenáková dostala úkol do příští rady zjistit kádrové obsazení zdravot. personálu v ústavu v Rábech (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 214 Zápisy rady ONV 2-3/1985, kniha 214, s. 2-4, zpráva č. 1, usnesení č. 91).

Dne 20. 11. 1985 rada ONV projednala zprávu "Plnění zásad péče společnosti o staré občany v okrese Pardubice a zajištění usnesení rady VčKNV číslo 182 ze dne 2. 10. 1985", ve které je k úkolu modernizovat ÚSP Ráby uvedeno, že byla provedena "úprava příjezdové komunikace a prostranství, zřízení denní místnosti a vybavení ložnic, vnitřní nátěry oken a dveří, položení podlahové krytiny včetně dřevotřískových podkladů, vybavení sportovního koutku (houpačky, bazén, stany), obložení stěn a radiátorů, zakoupení nového nábytku do jídelny" s celkovým nákladem 315 tisíc Kčs. "Mimo tyto úkoly bylo mnoho práce vykonáno v zájmu zlepšení prostředí", v ÚSP Ráby "nové osvětlení v kulturní místnosti, osazení zábradlí na terase" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 220 Zápisy rady ONV 11-12/1985, kniha 220, zpráva č. 5 s. 6-7).

V diskusi členů rady ONV dne 5. 3. 1986 předseda ONV Ing. Chrobok navrhl, aby výsledky každoroční socialistické soutěže o Rudou standartu na základě Ostravské výzvy "byly napříště projednány pouze v komisi zdravotní a sociální, nikoliv v radě ONV."  Důvodem byla zřejmě informační vyprázdněnost a stereotypnost zprávy, opisované z minulých let a jenom drobně aktualizované. Potvrdila, že v roce 1985 v ÚSP Ráby stále nebyla založena Brigáda socialistické práce a že tam nesebrali ani kilogram šrotu (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 222 Zápisy rady ONV 2-3/1986, kniha 222, s. nečíslovány, zpráva č. 2, usnesení č. 62).

Přesto rada ONV 16. 4. 1986 odsouhlasila řediteli OÚSS vyplacení odměny "hmotné zainteresovanosti" v plné výši 10.800 Kčs, neboť mimo jiné "iniciativně zabezpečil výměnu středně zdravotnických pracovníků v ÚSP Ráby. Jeho celková řídící a organizátorská práce je hodnocena kladně. Důsledně řídí kolektiv vedoucích začleněných zařízení, projednává s nimi zajištění politických i provozních úkolů. Při plnění úkolů hospodářského vedení úzce spolupracuje se stranickou i odborovou organizací. Aktivně se podílí na zajišťování rozsáhlých rekonstrukcí, zejména v Domově důchodců v Přelouči, a na přípravě rekonstrukce Ústavu sociální péče v Rábech a v Pardubicích. Důsledně plnil usnesení pléna VčKNV k sociální péči a usnesení rady ONV" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 223 Zápisy rady ONV 4-5/1986, kniha 223, s. nečíslovány, zpráva č. 10 s. 8, usnesení č. 105).

Úkol "zabezpečit přístavbu stravovacího provozu a kotelny v Ústavu sociální péče pro mládež v Rábech" se poprvé dostal na jednací stůl rady ONV dne 4. 9. 1986 ve zprávě "Postup ONV v Pardubicích po XVII. sjezdu KSČ, krajské a okresní konferenci KSČ" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 225 Zápisy rady ONV 7-9/1986, kniha 225, s. 2-3, zpráva č. 1 s. 27, usnesení č. 77). V pravidelné zprávě o starých občanech, kterou rada ONV projednala 26. 11. 1986, se potvrzuje, že "z plánované modernizace pracovního prostředí a zlepšování pracovních podmínek v zařízeních sociální péče jsou dokončeny [...] úprava hřiště a kryty na radiátory v ÚSP pro mládež Ráby" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 227 Zápisy rady ONV 11-12/1986, kniha 227, s. 7-8, zpráva č. 3 s. 7, usnesení č. 149).

V seznamu zakázek Okresního stavebního podniku Holice na rok 1987, kterým se rada ONV zabývala 11. 12. 1986, je uvedena rekonstrukce ÚSP Ráby mezi stavbami do výrobního programu OSP nezařazenými. V diskusi místopředsedkyně ONV Zdeňka Šejblová prohlásila: "soudruzi z OSP nevědí, kam mají dřív skočit. Máme příslib, že velké stavebnictví nám smontuje skelet na neurologii. Budeme muset hledat pomoc přes JZD. Garantem a dodavatelem musí být naše stavebnictví. Kotelna v ÚSP Ráby není zajištěna" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 227 Zápisy rady ONV 11-12/1986, kniha 227, s. 7-8, zpráva č. 13, usnesení č. 178).

Důvodová zpráva pro jednání rady ONV dne 27. 2. 1987 je typickou ukázkou řízení státu v době totality: "Na základě usnesení rady ONV č. 62 ze dne 5. 3. 1986 uplatnili jsme u VčKNV požadavek, aby místo rady ONV prováděla vyhodnocení socialistické soutěže o Rudou standartu sociální a zdravotní komise ONV. Tento požadavek nebyl realizován z toho důvodu, že podle společného opatření MPSV a ČV odborového svazu prac. stát. orgánů, peněž. a zahr. obchodu k zajištění usnesení vlády ČSR ze dne 18. 11. 1981 č. 326 o oceňování socialistických organizací, pracovních kolektivů a jednotlivců za výsledky iniciativy pracujících po roce 1980 v oblasti služeb sociální péče musí být návrhy na ocenění  schváleny radou ONV a Okresním výborem odborových svazů. Stejný postup je uveden i v zásadách pro 8. 5LP." Proto rada ONV zprávu, v níž je pro naše téma asi nejzajímavější zmínka o udělení jakýchsi 2 kárných opatření v ÚSP Ráby, schválila bez připomínek (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 229 Zápisy rady ONV 2-3/1987, kniha 229, s. 3, zpráva č. 2, usnesení č. 45).

Podáním ze dne 24. 4. 1987 předložil OÚSS návrh na trvalé vynětí části pozemku z lesního fondu k "Přístavbě stravovacího provozu a kotelny v ÚSP pro mládež Ráby a výstavbě středotlakového plynovodu", k čemuž (po kladném stanovisku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 6. 5. 1987) získal souhlas dne 11. 5. 1987 (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 1356 Správa majetku - Ráby 1969-1989, karton 268).

Nepochybně nejdůležitějším rozhodnutím roku pak bylo usnesení rady ONV ze dne 18. 6. 1987, které schválilo projektový úkol na přístavbu stravovacího provozu, kotelny a plynofikace Ústavu sociální péče pro mládež Ráby na základě naléhavé důvodové zprávy o 5 let starém problému: "Dne 31. 5. 1982 byla provedena okresním hygienikem v Pardubicích hygienická prověrkav Ústavu sociální péče Ráby. Při této prověrce byla zjištěna řada hygienických závad a nedostatků, k jejichž odstranění byly vydány závazné pokyny pod č. j. 2356-231.1/82 ze dne 6. 8. 1982. V citovaných závazných pokynech se ukládá rekonstrukce a modernizace stávající kuchyně a její vybavení tak, aby kapacitně a provozně vyhovovala Směrnici MZ ČSR sv. 22/62 o hygienické a protiepidemiologické péči při společném stravování. Přístavba stravovacího provozu a kotelny by měla řešit tři nejdůležitější úseky: zřízení nového stravovacího provozu, náhradu nevyhovujícího tepelného zdroje a nárůst lůžkové části. Stravovací provoz tak jak je v současné době provozován, je po všech stránkách nevyhovující. Výroba stravy probíhá v nedostatečných prostorech, na zastaralých strojích, bez náležité skladovací kapacity. Z tohoto stavu pak vyplývají hygienické závady, které jsou orgány hygienické služby vytýkány. Proto výstavbu nového stravovacího provozu považujeme jako rozhodující pro zabezpečení hygienicky nezávadného provozu celého ústavu. Současná uhelná kotelna je ve velmi špatném technickém stavu z hlediska opotřebovanosti strojního zařízení, a i vzhledem ke svému dispozičnímu umístění její provoz nepříznivě působí na vlastní ubytovací objekt a okolí, zvláště prašností. Proto vybudování nové plynové kotelny je třeba hodnotit jako nejvhodnější způsob zabezpečení tepelného zdroje pro celý objekt. Zřízení plynové kotelny je žádoucí z ekologických důvodů i z hlediska pracovních sil, které jsou potřeba pro zabezpečení kotelny stávající. Pozitivní význam bude mít i výstavba kanalizace s čistírnou odpadních vod. Stav nevyřízených žádostí pro umístění do ústavu pro mentálně postiženou mládež - chlapce je již několik let velmi nepříznivý. Proto i vládní usnesení č. 164/81 bylo zaměřeno na řešení této otázky tak, aby byly využity všechny možnosti přístavby u stávajících ústavů sociální péče, kde jsou pro to vhodné podmínky (tepelný zdroj, voda, prádelenský a kuchyňský provoz). Přístavbou nové kotelny a stravovacího provozu se zvýší i počet míst v ústavu a tím dojde k uspokojení žadatelů. Jako další důvod je ten, že vícekapacitní ústavy jsou z hlediska provozu ekonomičtější. Přístavba je zařazena do Volebního programu NF ONV. Závěrem lze konstatovat, že plánovaná přístavba Ústavu sociální péče Ráby je velmi potřebná z hlediska odvětví sociálního zabezpečení i z hlediska celospolečenského. Projednáno s VčKNV, že bude hrazeno z neinvestičních prostředků dle vyhl. č. 162/1980 Sb. § 20 odst. 2a) - výjimka". V diskusi vedoucí odboru SVZ Jiřina Křemenáková uvedla, že přístavbou "zvýší se i kapacita dětí v prostorech, kde dosud byly řádové sestry (o 20 dětí)",  že akce je dodavatelsky zabezpečena  OSP a že plyn bude přiveden z Rábů, kde je hlavní plynovodní řád (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 231 Zápisy rady ONV 5-6/1987, kniha 231, s. 6, zpráva č. 6, usnesení č. 142).

Následovalo územní rozhodnutí ze dne 21. 10. 1987 a žádost ze dne 17. 11. 1987 s rozhodnutím z 18. 1. 1988 o vynětí další části pozemku z lesního fondu pro potřeby stavby, završené dne 21. 6. 1988 vydáním stavebního povolení na "Podzemní podlaží: kotelny , sklady, dílna, šatna, sprcha, WC, denní místnost zaměstnanců, sklady prádla, sklady potravin, schodiště, prostory výtahu... I. NP: hala, jídelna, šatna, WC, umývárna personálu, sklad potravin, varna, umývárna nádobí, rampa... II. NP: pokoje, koupelny, WC, sprchy, chodby..." Sedlová střecha má výškově navazovat na stávající objekt, bude provedena změna elektrické přípojky, nová kotelna a propojení budov kanálem ústředního topení (viz SOkA Pardubice, NAD 2825 Sdružení obcí pod Kunětickou horou, př. č. 41/2021, karton 2).

Stavební povolení

Dne 10. 12. 1987 schválila rada ONV aktualizovanou náplň OSP Holice na rok 1988, ve které je již uvedena přístavba ÚSP Ráby s celkovými rozpočtovými náklady 7.984 tisíc Kčs a plánem pro rok 1988 prostavět 500 tisíc Kčs. "Stavba musí být na základě vyřešeného rozporu z DOV zahájena v roce 1988 a to plynovou přípojkou." V diskusi ředitel OSP Josef Petráň se vyjádřil k problémům na stavbách a zdůraznil, že "plán 1988 je nereálný, stav je takový, že není pokryt z hlediska zisku a materiálu. Chybí radiátory, cement, řezivo, písek, který zdržuje stavbu. Betonárka, která byla vybudována, bude muset být zavřena z důvodu nedostatku PHM. Rovněž nebude možné odvážet demolice z důvodu nedostatku PHM. Dále upozornil, že SBD Družba požaduje na OSP práce za 800 tisíc Kčs. Požadoval rekonstruovat topení, chybí však materiál..." (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 235 Zápisy rady ONV 11-12/1987, kniha 235, s. 13-14, zpráva č. 15, usnesení č. 284).

Na zasedání rady ONV dne 25. 2. 1988 byly předloženy aktuální výsledky každoročně se opakující socialistické soutěže ústavů sociální péče o Rudou standartu za rok 1987. Odpor členů rady ke stereotypně nudné zprávě, kterou zase museli odsouhlasit, je evidentní: soudruh Ladislav Víšek napříště doporučil "uvést do zprávy pouze, která organizace se doporučuje k ocenění s důvodem proč." Soudružka místopředsedkyně ONV Václava Brandejsová uvedla, že "na VčKNV musí tato zpráva být uvedena v tomto znění." Předseda ONV s. Chrobok proto nařídil vypracovávat zprávy dvě: "pro příští léta předkládat tuto zprávu na 1-2 stránky, detailně předložit do komise a na VčKNV. Při projednání v radě ONV ústně doplnit". Ze srovnávací tabulky ústavů ve zprávě je zřejmé, že v roce 1987 již v ÚSP Ráby byla Brigáda socialistické práce, ve které bylo zapojeno 26 pracovníků, tzn. 84% všech (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 237 Zápisy rady ONV 2-3/1988, kniha 237, s. 30-31, zpráva č. 1, usnesení č. 36).

Protože se ředitel OÚSS Vladislav Ferbas aktivně podílel mimo jiné "na přípravných pracech na rekonstrukci Ústavu sociální péče v Rábech, zejména na plynofikaci", rada ONV mu 24. 3. 1988 schválila roční odměnu za rok 1987 ve výši 10.800 Kčs (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 237 Zápisy rady ONV 2-3/1988, kniha 237, s. 50, příloha č. 8, usnesení č. 59). Dle výsledků hospodaření za rok 1987, projednaných radou ONV 7. 4. 1988, v oblasti sociálních věcí "vyšší čerpání prostředků na úseku oprav a údržby (109,2%) ovlivnil především OÚSS Pardubice rozsáhlou údržbou v domově důchodců Přelouč a v ústavu sociální péče Ráby" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 238 Zápisy rady ONV 4/1988, kniha 238, s. nečíslovány, zpráva č. 1 s. 11, usnesení č. 69). Na další schůzi ONV dne 21. 4. 1988 schválila rada ONV kádrovou změnu ve funkci vedoucí OZV ONV - Jiřinu Křemenákovou od 1. 5. 1988 se základním platem 4.400 Kčs měsíčně nahradí JUDr. Eva Křupková, nar. 24. 2. 1946, členka KSČ od roku 1976, dosud předsedkyně senátu okresního soudu v Pardubicích (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 238 Zápisy rady ONV 4/1988, kniha 238, zpráva a usnesení č. 85).

Aktualizovaný seznam zakázek OSP Holice na rok 1988, který rada ONV projednala a schválila 16. 6. 1988, potvrzuje "beze změny" výstavbu v ÚSP Ráby, tentokrát s nižším rozpočtem 6.350 tisíc Kčs, s termínem zahájení  v září 1988 a dokončení v říjnu 1991 (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 239 Zápisy rady ONV 5-6/1988, kniha 239, zpráva č. 1, s. 115, usnesení č. 127).

Dne 6. 10. 1988 se na jednací stůl rady ONV dostala "Periodická revize hospodaření ONV Pardubice za období let 1985-1987", v níž jsou uvedeny také závady v ÚSP Ráby: "složní listy postrádají předepsané náležitosti; při předávání vkladních knížek na základě rozhodnutí státního notářství není na složních listech uveden příbuzenský vztah, číslo OP přebírající osoby." Rada uložila vedoucím odborů ONV "zabezpečit neopakování se zjištěných nedostatků" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 242 Zápisy rady ONV 10-11/1988, kniha 242, s. 5, zpráva č. 5 s. 8, usnesení č. 197).

Přístavba bílé budovy, která byla financována nikoliv jako investice, ale na základě výjimky z neinvestičních prostředků dle vyhl. č. 162/1980 Sb. § 20 odst. 2a), se projevila v rozboru výsledků hospodaření za I.-III. čtvrtletí 1988, které rada ONV projednala 17. 11. 1988: "Na jednotlivých položkách je čerpání rovnoměrné s výjimkou dodavatelské údržby (91,5%), kde se promítá rozsáhlá rekonstrukce a modernizace stravovacího provozu a kotelny v Ústavu sociální péče Ráby" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 242 Zápisy rady ONV 10-11/1988, kniha 242, s. 2-5, zpráva č. 1 s. 7, usnesení č. 217). Také v následující zprávě pro zasedání rady ONV 17. 11. 1988 je "přístavba strav. provozu a kotelny v ÚSP Ráby" uvedena v bodu "Plnění volebního programu NF za léta 1986-1988 a zpřesnění na léta 1989-1990" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 242 Zápisy rady ONV 10-11/1988, kniha 242, s. 5-6, zpráva č. 2 s. 15, usnesení č. 218 ) a jako úkol "zabezpečit přístavbu stravovacího provozu a kotelny v ÚSP pro mládež v Rábech" na téže schůzy rady ONV 17. 11. 1988 při projednávání zprávy "Postup ONV v Pardubicích na období do XVIII. sjezdu KSČ a do konce 8. 5LP" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 242 Zápisy rady ONV 10-11/1988, kniha 242, s. 6, zpráva č. 6 s. 17, usnesení č. 222). Jednalo se bezpochyby o preferovanou stavbu, a tak ji neohrozila ani redukce "schválené náplně roku 1989" (tzn. zakázek) OSP Holice z důvodů nedostatku cihel, cementu a jiného stavebního materiálu, kterou rada ONV projednala a schválila 22. 12. 1988 (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 243 Zápisy rady ONV 12/1988, kniha 243, s. 8-9, zpráva č. 9, usnesení č. 251).

Na počátku roku 1989 se završila dlouhodobá snaha rady ONV neprojednávat každoroční stereotypně se opakující a nové informace nepřinášející vyhodnocení socialistické soutěže o Rudou standartu, když na své schůzi 2. 2. 1989 zrušila své rok staré usnesení č. 36 z 25. 2. 1988. Tentokrát se zdůvodněním, že "od 1. 7. 1988 je Okresní ústav sociálních služeb v Pardubicích zapojen do "EXPERIMENTU" pro ověřování nového systému plánování, financování a hmotné zainteresovanosti příspěvkových organizací podle usnesení vlády ČSR číslo 175/1988. Kritéria socialistické soutěže vydaná radou VčKNV pro období 8. pětiletky jsou již v současné době nevyhovující pro jednotlivá zařízení Okresního ústavu sociálních služeb nesrovnatelná. Z těchto důvodů Okresní ústav sociálních služeb v Pardubicích, po projednání se ZV ROH, krajským výborem odborového svazu doporučil, aby socialistická soutěž nebyla za rok 1988 ani v dalších letech tímto způsobem vyhodnocována. Výsledky socialistické soutěže za rok 1988 a další léta budou hodnoceny a odměňovány v rámci vnitropodnikové soutěže podle vlastní směrnice" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 244 Zápisy rady ONV 1-2/1989, kniha 244, s. 8, zpráva č. 9, usnesení č. 21).

Při svém dalším zasedání 22. 2. 1989 měla rada ONV na stole další každoročně se opakující zprávu "o plnění zásad péče společnosti o staré občany v okrese Pardubice", která mimo jiné obsahuje vyhodnocení úkolu provedení modernizace ÚSP pro mládež v Rábech. Konstatuje, že tam "byla v r. 1988 zahájena přístavba stravovacího provozu, plynofikace a čistička odpadních vod. Výstavba probíhá podle stanoveného harmonogramu, bylo provedeno odlesnění, vybudována přístupová komunikace a zahájeny zemní práce" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 244 Zápisy rady ONV 1-2/1989, kniha 244, s. 5-6, zpráva č. 4 s. 7, usnesení č. 25). "Zajištění přípravných prací na rekonstrukci Ústavu sociální péče v Rábech, zejména plynofikaci" je uvedeno ve vyhodnocení hmotné zainteresovanosti za rok 1988 ředitele OÚSS Vladislava Ferbase, které rada ONV projednala a schválila 20. 4. 1989 (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 246 Zápisy rady ONV 4/1989, kniha 246, s. 11-12, zpráva č. 6 s. 10, usnesení č. 73). O rok později při hodnocení jeho hmotné zainteresovanosti za rok 1989 se na radě ONV dne 22. 2. 1990 rozpoutala bouřlivá diskuse nad textem důvodové zprávy, jež omlouvala nesplnění plánu oprav a údržby ve stanoveném objemu: "Plán oprav a údržby byl reallizován na 63,6% ročního rozpočtu. Nižší plnění je zaviněno úpravou plánu přístavby stravovacího provozu ÚSP Ráby z původních 2 mil. Kčs na 800 tisíc Kčs, skutečnost plnění je 833 tisíc Kčs. Úkol považujeme za splněný." Protože se členové rady ONV nedokázali shodnout, zda nesplnění plánu lze považovat za splněné, rozhodnutí odložili na příští jednání (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 250 Zápisy rady ONV 1-2/1990, kniha 250, s. 10-11, zpráva č. 2, s. 7-8). Za několik minut poté na téže schůzi rada ONV dne 22. 2. 1990 schválila návrh na odvolání Vladislava Ferbase z funkce ředitele OÚSS Pardubice na jeho žádost ke dni 31. 3. 1990, aby mohl odejít do starobního důchodu, a JUDr. Evy Křupkové z funkce vedoucí OSVZ ONV Pardubice, aby mohla Vladislava Ferbase ve funkci ředitele OÚSS nahradit (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 250 Zápisy rady ONV 1-2/1990, kniha 250, s. 14, zpráva č. 16, usnesení č. 45). Jmenování nové ředitelky OÚSS bylo schváleno radou ONV 8. 3. 1990 (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 251 Zápisy rady ONV 3/1990, kniha 251, s. 8, zpráva č. 6, usnesení č. 53), krátce po stanovení úkolů její hmotné zainteresovanosti na rok 1990 mimo jiné s úkolem: "Ve spolupráci s Okresním stavebním podnikem Holice v Č. zabezpečit přístavbu ÚSP Ráby v objemu 2 mil. Kčs. V případě neplnění harmonogramu přijmout neprodleně opatření k nápravě" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 251 Zápisy rady ONV 3/1990, kniha 251, s. 3-5, zpráva č. 2, s. 4, usnesení č. 51). Na stejné schůzi rada ONV uzavřela i odložené projednání hmotné zainteresovanosti končícího ředitele OÚSS Vladislava Ferbase novým zdůvodněním skutečnosti, že plán oprav a údržby byl v roce 1989 realizován pouze na 63,6% ročního rozpočtu: "Původní plán činil 2 mil. Kčs, který byl potvrzen DOV OSP Holice. Dne 5. 9. 1989 po žádostech ředitele OÚSS a vedoucí odboru na kontrolním dnu stavby bylo sděleno, že reálné plnění OSP Holice za rok 1989 je ve výši 800 tisíc Kčs. Tuto skutečnost potvrdil přípisem z 28. 9. 1989 ředitel OSP Holice, kde zdůvodnil prioritní akce této organizace a provedl tedy úpravu plánu. Úkol považujeme za splněný, neboť ředitel OÚSS vyvinul maximální úsilí k zabezpečení plnění plánu údržby. Upravený plán OSP Holice byl překročen o 33 tis. Kčs. Rozdíl mezi původním plánem a skutečným plněním byl převeden do fondu obnovy, což umožňuje experiment, tzn. že tato částka se bude čerpat na údržbu v letošním roce a nedojde tudíž ke zkrácení plánované částky na údržbu. Ukazatel je splněný", a tak rada ONV dne 8. 3. 1990 mohla odsouhlasit Vladislavu Ferbasovi vyplacení slíbené odměny (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 251 Zápisy rady ONV 3/1990, kniha 251, s. 10-11, zpráva č. 9 s. 1-2, usnesení č. 52) a dne 22. 3. 1990 udělení zlaté plakety za budování okresu Pardubice u příležitosti jeho odchodu do důchodu (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 251 Zápisy rady ONV 3/1990, kniha 251, s. 10-11, zpráva č. 14, usnesení č. 70).

Nová východní přístavba bílé budovy (na snímku část napravo) byla dána do užívání až po změně politických poměrů (po tzv. Sametové revoluci) dne 10. 11. 1992, když nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí z 15. 10. 1992.

Stavební práce byly dokončeny následujícího roku kolaudací vodovodní přípojky, dešťové a splaškové kanalizace a malé čistírny odpadních vod, jež je na snímku vpředu (26. 4. 1993).

ÚSP Ráby 1993

Tehdy již byl celý areál vydán v restituci dceři dřívější majitelky Miloslavy Sudkové a v souladu s ustanovením zákona ho mohl ÚSP Ráby užívat na základě nájemní smlouvy, která byla uzavřena dne 14. 4. 1993.

Luděk Šorm


Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134