#31. ÚSP Ráby

V centrálně řízené společnosti přijalo vedení Okresního národního výboru v Pardubicích dokument "Hlavní úkoly v I. pololetí 1964", mimo jiné na úseku sociálního zabezpečení, a v bodu 3 uložilo svým podřízeným "provést opatření, která vyplynula z vládního usnesení č. 620 z roku 1963 o dalším rozvoji sociální péče, zejména a) během pololetí zajistit obsazení nového Domova důchodců v Přelouči včetně přesunu Domova důchodců z Rábů; b) zajistit přeměnu dosavadního Domova důchodců v Rábech na ústav pro defektní mládež" (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 94 Zápisy Rad ONV 9-12/1963, kniha 94).

Podle Domovní knihy pro přihlášky a odhlášky ubytovaných osob v č. p. 38 obce Ráby byli poslední senioři Domova důchodců odhlášeni 18. 3. 1964 k novému pobytu v Domově důchodců v Přelouči, takže v Lovčím zámečku z roku 1882 zůstaly jen řádové sestry, k nimž dne 22. 5. 1964 přibyli první klienti Ústavu sociální péče, přestěhovaní z ÚSP ve Slatiňanech (viz SOkA Pardubice, NAD 321 MNV Ráby 1945-1990, inv. č. 22 Domovní kniha 1953-1970, kniha 22).

Protože Lovčí zámeček z roku 1882, před znárodněním užívaný jako Penzion Ráby pod Kunětickou horou (1939-1945), nevyhovoval potřebám tabuizovaného a uzavřeného Ústavu sociální péče ve stylu nemocničního standardu éry socialismu, vydal odbor pro výstavbu ONV odboru sociální péče ONV dne 26. 4. 1965 "Rozhodnutí o přípustnosti stavby generální opravy Ústavy soc. zabezpečení a oplocení v Rábech" (viz archív Obecního úřadu v Rábech). Stavební úpravy byly dělány zřejmě za omezeného provozu ÚSP, neboť od druhé poloviny října do počátku dubna nebyli přihlašováni noví klienti a dne 7. 4. 1966 byla odborem výstavby zaslána odboru sociálního zabezpečení ONV výzva k odstranění kolaudačních závad (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 4130 Akce Z Ráby 1960-1965, karton 1287).

Ústav sociální péče Ráby

Zástupci ONV Pardubice nechali budovy oplotit do uzavřeného areálu, jedinečnou symetricky koncipovanou architekturu Františka Schmoranze ml. (1845-1892) a Jana Machytky (1844-1887) necitlivě "obohatili" zbouráním části venkovního schodiště a přístavbou uhelny s terasou (na dobovém snímku je i s hromadou uhlí). Nemovitosti jsou sice od základů po hřeben střechy vyzděné z cihel a jenom obložené kamenem a dřevěnými kládami, avšak nejsou nijak izolovány od zemní vlhkosti, a tak na cihlové stěny zevnitř nalepili vrstvu asfaltu, na ni silnou vrstvu tvrdého betonu a kachličky v barvě slonové kosti. Tím jenom zemní vlhkost vyhnali do patra, kde stěny natírali omyvatelným emailem v barvě slonové kosti. Vytvořili na tu dobu obvyklý nemocniční styl éry socialismu, ale nemovitosti přestaly dýchat a jejich stav se stále zhoršoval.

Dne 27. 7. 1973 požádal odbor sociálních věcí ONV odbor vodního a lesního hospodářství ONV žádost o vynětí části pozemku z lesního fondu pro výstavbu provozní budovy v ÚSP Ráby, ve které "budou umístěny sklepy na brambory, ovoce, zeleninu, dílna údržbáře, dílna chovanců, rehabilitační tělocvična, krejčovna, prádelna, denní místnost chovanců a ubikace řádových sester, v žádném případě nebudou příčinou ke zvýšení kapacity a spotřeby vody v ústavě". Souhlasné rozhodnutí získal již o tři dny později (viz archív ONV, č. j. Les 4372/209-1-1973/So ze dne 30. 7. 1973). Tehdy se začala vznikat západní část bílé budovy naproti Lovčímu zámečku (z roku 1882), která byla jako novostavba pro katastr nemovitostí zaměřena 13. 2. 1980 a o několik let později rozšířena o přístavbu stravovacího provozu a kotelny.

ÚSP Ráby 1993

Podáním ze dne 24. 4. 1987 předložil Okresní ústav sociálních služeb Pardubice návrh na trvalé vynětí části pozemku z lesního fondu k "Přístavbě stravovacího provozu a kotelny v ÚSP pro mládež Ráby a výstavbě středotlakového plynovodu", k čemuž (po kladném stanovisku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 6. 5. 1987) získal souhlas dne 11. 5. 1987 (viz SOkA Pardubice, NAD 1152 ONV Pardubice 1960-1990, inv. č. 1356 Správa majetku - Ráby 1969-1989, karton 268). Následovala kladně vyřízená žádost o přechodné vynětí další části pozemku z lesního fondu pro potřeby stavby, završená dne 21. 6. 1988 vydáním stavebního povolení na "Podzemní podlaží: kotelny , sklady, dílna, šatna, sprcha, WC, denní místnost zaměstnanců, sklady prádla, sklady potravin, schodiště, prostory výtahu... I. NP: hala, jídelna, šatna, WC, umývárna personálu, sklad potravin, varna, umývárna nádobí, rampa... II. NP: pokoje, koupelny, WC, sprchy, chodby..." Sedlová střecha má výškově navazovat na stávající objekt, bude provedena změna elektrické přípojky, nová kotelna a propojení budov kanálem ústředního topení (viz archív Obecního úřadu v Rábech). Nová východní přístavba bílé budovy (na snímku část napravo) byla dána do užívání 10. 11. 1992, když nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí z 15. 10. 1992.

ÚSP Ráby 1993

Stavební práce byly dokončeny následujícího roku kolaudací vodovodní přípojky, dešťové a splaškové kanalizace a malé čistírny odpadních vod (26. 4. 1993).

Luděk Šorm


Pokud máte jakékoliv náměty, připomínky, fotografie, vzpomínky nebo jiné archivní materiály k textu připravované publikace, prosíme, kontaktuje nás na níže uvedené adrese. Děkujeme.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic
spravce@kralovstvi.cz
(+420) 602 413 134